PL EN


2017 | 311 | 178-187
Article title

Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Content
Title variants
EN
The impact of customers on innovation activity in MHT & HT industry in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem było znalezienie i porównanie zależności zachodzących pomiędzy typem odbiorcy a rodzajem podejmowanej działalności innowacyjnej. Analizie poddano grupę 1355 przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących średniowysoki i wysoki poziom techniki mających swoją siedzibę na terenie Polski. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla przedsiębiorstwa”. Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe w tym: a) budynki, lokale i grunty; b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. Największy wpływ na pobudzanie działań innowacyjnych ma górnictwo, przemysł i energetyka.
EN
The study shows the results of a survey aimed at identifying and comparing the relation between the type of customer’s sector and innovative activity. The analysis includes 1355 enterprises in medium-high and high technology industry in Poland. The scope of the survey relates to innovation among medium-high and high-technology sectors, concerns innovation at the firm level and takes into account the diffusion to the “new to the company”. Innovative activities are divided into three general groups including: (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not used so far such as a) buildings, premises and land; b) machinery and equipment, c) computer software; (2) implementation of new products and processes, and (3) an innovative collaboration. The most vulnerable activity concerns overall innovation cooperation.
Year
Volume
311
Pages
178-187
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem
References
 • Aldrich J.H., Nelson F.D. (1984), Linear Probability, Logit, and Probit Models, Vol. 45, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Beckman C.M., Haunschild P.R. (2002), Network Learning: The Effects of Partners’ Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 47 (1), s. 92-124.
 • Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Christensen C.M., Raynor M.E. (2003), The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Growth, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Dwojacki P., Hlousek J. (2008), Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk.
 • Franke N., Hippel E. von, Schreier M. (2006), Finding Commercially Attractive User Innovations: A Test of Lead-User Theory, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 23, s. 301-315.
 • Fuller J., Jawecki G., Muhlbacher H. (2007), Innovation Creation by Online Basketball Communities, „Journal of Business Research”, Vol. 60, s. 60-71.
 • GUS (2014), Rocznik Statystyczny Przemysłu, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Urząd Statystyczny, Szczecin.
 • Hatzichronoglou T. (1996), Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD, Paris.
 • Hervas-Oliver J.L., Albors-Garrigós J. (2008), Local Knowledge Domains and the Role of MNE Affiliates Bridging and Complementing Cluster’s Knowledge, „Entrepreneurship and Regional Development”, Vol. 20 (6), s. 581-598.
 • Hippel E. von (1986), Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, „Management Science”, Vol. 32, s. 791-805.
 • Janasz W. (2009), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Jeppesen L.B., Molin M.J. (2003), Customers as Co-Developers: Learning and Innovation Outside the Firm, “Technology Analysis and Strategic Management”, Vol. 15(3), s. 363-383.
 • Lettl C., Herstatt C., Gemuenden H.G. (2006), Users’ Contributions to Radical Innovation: Evidence from Four Cases in the Field of Medical Equipment Technology, „R&D Management”, Vol. 36, Iss. 3, s. 251-272.
 • Lilien G.L., Morrison P.D., Searls K., Sonnack M., Hippel E. von (2002), Performance Assessment of the Lead User Idea-Generation Process for New Product Development, “Management Science”, Vol. 48, s. 1042-1059.
 • Liao T.F. (1994), Interpreting Probability Models: Logit, Probit, and Other Generalized Linear Models, No. 101, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • OECD (2008), Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie polskie, Warszawa.
 • Payne A.F., Storkbacka K., Frow P. (2008), Managing the Co-Creation of Value, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 36, s. 83-96.
 • Prandelli E., Verona G., Raccagni D. (2006), Diffusion of Web-Based Product Innovation, „California Management Review”, Vol. 48, No. 4, s. 109-135.
 • Raasch C., Herstatt C., Lock P. (2008), The Dynamics of User Innovation: Drivers and Impediments of Innovation Activities, „International Journal of Technology Management”, Vol. 26, s. 377-398.
 • Stuart T.E., Podolny J.M. (1997), Positional Causes and Consequences of Strategic Alliances in the Semiconductor Industry, Working Paper, Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-77016f4f-7c8b-49c9-9b66-dfbe7c0a94ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.