PL EN


2017 | 321 | 136-152
Article title

System pomiaru wyników organizacyjnych w podmiotach leczniczych. Wyniki badań pilotażowych

Content
Title variants
EN
Performance measurement systems in health care organizations. The results of pilot studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnim czasie można zauważyć pojawiającą się presję na potrzebę poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów w podmiotach leczniczych, także na konieczność poprawy efektywności funkcjonowania tych jednostek. W literaturze przedmiotu i praktyce zarządzania istnieje wiele modeli systemów pomiaru wyników organizacyjnych. Konieczna jest identyfikacja obecnie stosowanych systemów miar wyników w podmiotach leczniczych i taka ich modyfikacja/przeprojektowanie, by spełniały oczekiwania obiektywizacji oceny dokonań podmiotów leczniczych. Celem opracowania jest rozpoznanie zestawu stosowanych miar pozwalających na ustalenie stopnia pomiaru dokonań w wybranych do badań podmiotach leczniczych. Na potrzeby badań przyjęto następującą hipotezę: stosowane systemy miar wyników organizacyjnych w badanych podmiotach leczniczych nie sprzyjają efektywnej działalności tychże placówek.
EN
In recent times, we can notice the need to improve service quality and patient safety in health care organizations, the need to improve the efficiency of the operations in these units. There are many models of performance measurement systems in management professional literature and business practice. Therefore, it is necessary to identify the current shape of performance measurement system in these organizations and to modify or redesign it to meet modern manager’s expectations in field of healthcare management. The aim of this paper is to recognize and assess the types of measures, which are used to measure achievements in the selected researched health care organizations. There was defined the following hypothesis in the research: in the surveyed healthcare organizations the applied performance measurement systems do not lead to the efficient functioning of these organizations.
Year
Volume
321
Pages
136-152
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Czyż-Gwiazda E. (2013a), Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Czyż-Gwiazda E. (2013b), Efficiency Measurement in Organization [w:] A. Matuszak-Flejszman, M. Kaźmierczak (eds.), Current Trends in Commodity Science, System Approach to Management in Organizations, Faculty of Commodity Science, Poznań University of Economics, Poznań, s. 7-22.
 • Czyż-Gwiazda E. (2013c), Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji – zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, R. 11, nr 1, cz. 1, s. 103-116.
 • Czyż-Gwiazda E. (2014), Pomiar i zarządzanie wynikami w praktyce – przykład organizacji farmaceutycznej [w:] A. Barcik, M. Jakubiec (red.), Wybrane problemy zarządzania – ujęcie jakościowe, innowacyjne i konkurencyjne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 • Czyż-Gwiazda E. (2016), The Measurement of an Organisation’s Performance in the Conditions Requiring the Elimination of Functional Organisational Barriers, “Jagiellonian Journal of Management”, t. 2, nr 3, s. 181-191.
 • Dobska M., Dobski P. (2012), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Folland S., Goodman A.C., Stano A. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2014), Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa.
 • Freemman T. (2011), Pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń [w:] K. Walshe i J. Smith (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Głód G. (2016), Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2011), Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Kostur A.M. (2009), Istota i zakres pomiaru dokonań w jednostkach biznesowych [w:] A.M. Kostur, H. Buk (red.), Zintegrowany system dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Z. Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania. Strategie. Techniki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lisiecka K. (2012), Modele pomiaru wyników w organizacjach [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki, Prace Naukowe, nr 264, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E. (2013), Performance Measurement in Organizational Perspectives – the Trends of Improvements in Performance Systems [w:] A. Matuszak-Flejszman, M. Kaźmierczak (eds.), Current Trends in Commodity Science, System Approach to Management in Organizations, Faculty of Commodity Science, Poznań University of Economics, Poznań, s. 35-48.
 • Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E. (2014), Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele i metody doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011), Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Lisiecka-Biełanowicz M. (2016), Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa.
 • Marr B. (2006), Strategic Performance Management: Leveraging and Measuring Your Intangible Value Drivers, Elsevier, Oxford.
 • Minister Zdrowia (2017), Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów Założenia do projektu z dnia 13.01.2017, Warszawa.
 • Neely E., red. (2007), Business Performance Measurement, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nojszewska E. (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Opolski K., Dykowska B., Możdżonek M. (2011), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, Wyd. 3, CeDeWu, Warszawa.
 • Opolski K., Waśniewski K. (2012), Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa.
 • Trocki M., red. (2002), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warunki systemowe zarządzania opieką zdrowotną, IPiS, Warszawa.
 • Trocki M., Bukłaha E., red. (2016), Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 2011, Nr 113, poz. 657.
 • Wadhwa G. (2007), Viable Vision for Health Care Systems [w:] J.F. Cox III, J.G. Schleier Jr. (eds.), Theory of Constraints Handbook, McGraw Hill, New York.
 • Walshe K., Smith J., red. (2011), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wiśniewska M., Jasiak-Kujawska A. (2012), Analiza przyczyn zakażeń medycznych z wykorzystaniem ważonego diagramu Ishikawy, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3, cz. 1, s. 328-343.
 • Wiśniewska M.Z. (2016), Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Goryński P. (2016), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-77cea23e-63d4-4c4e-8766-a6104f56c16d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.