PL EN


2015 | 235 | 194-207
Article title

Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA

Authors
Content
Title variants
EN
Measurement of the cost efficiency of polish public libraries with the DEA method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest zbadanie stopnia efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych na podstawie danych z roku 2000 dotyczących 240 powiatowych, miejskich i gminnych jednostek. Ponadto wskazane zostaną źródła nieefektywności poprzez porównanie ilości nakładów rzeczywistych z tzw. wielkością nakładów idealnych dla grupy badanych obiektów. Dobór nie w pełni aktualnych danych podyktowany jest ich dostępnością oraz możliwością porównania w przyszłości z rezultatami uzyskanymi w konkurencyjnym podejściu (analiza bayesowska na podstawie odpowiedniego, stochastycznego modelu granicznego).
EN
The purpose of the paper is testing level of the cost efficiency of Polish, public libraries on the basis of data from 2000 year concerning regional, municipal and communal units. Moreover sources of the inefficiency will be indicated through the comparison of real and ideal amount of inputs for group object being tested. Choice not fully actual data is dictated by theirs availability and opportunity to comparison in the future with results obtained by competitive approach (bayesian analysis on the base of the stochastic frontier model).
Year
Volume
235
Pages
194-207
Physical description
Contributors
author
References
  • Färe R., Grosskopf S., Lovell C.A.K. (1994), Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Goddard H.C. (1973), Analysis of social production functions: the public library, „Public Finance Quarterly”, Vol. 1.
  • Morse P.M. (1972), Measures of library effectiveness, „The Library Quarterly”, Vol. 42.
  • Osiewalski J., Osiewalska A. (1998-1999), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, Vol. 41-42.
  • Osiewalski J., Osiewalska A. (2006), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskichbibliotek publicznych [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  • Prędki A. (2002), Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, „Przegląd Statystyczny”, vol. 49, nr 3.
  • Prędki A. (2012), Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w DEA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 241.
  • Vitaliano D.F. (1997), X-inefficiency in the public sector: the case of libraries, „Public Finance Review”, Vol. 25.
  • Welfe A., Brzeszczyński J., Majsterek M. (2002), Słownik terminów metod ilościowych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-78e9732c-1d59-447c-86a3-19625786240a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.