PL EN


2015 | 238 | 53-64
Article title

Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych

Authors
Content
Title variants
Financial Innovation in Local Government Sector Caused by Implementation of Art. 243 of Public Finance Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od 2014 r. obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych, definiujący maksymalny poziom zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na restrykcyjny charakter nowej regulacji, a także słabnącą dynamikę dochodów samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego i potrzebę absorpcji środków z Perspektywy Finansowej 2014-2020, samorządy wspólnie z sektorem finansowym stworzyły nowe instrumenty finansowania: leasing zwrotny nieruchomości, dzierżawę zwrotną oraz subrogację długu. Leasing operacyjny zwrotny i dzierżawa zwrotna to produkty, które umożliwiają nie tylko pozyskanie nowych środków przez samorząd, ale równocześnie wpływają korzystnie na wskaźnik zadłużenia z art. 243. Subrogacja długu to zaś odpowiednik kredytu konsolidacyjnego - nie ma na celu pozyskania nowych środków tylko optymalizację spłat istniejącego zadłużenia, tak aby mógł spełniać wymogi art. 243. Instrumenty leasingu i dzierżawy zwrotnej są w okresie dekoniunktury atrakcyjną alternatywą do sprzedaży majątku przez samorządy. Subrogacja długu może oprócz poprawy wskaźnika z art. 243 obniżyć też koszt finansowania dla samorządu.
EN
The text describes financial innovation in local governments as a consequence of adopting art. 243 of Public Finance Law since 2014. This regulation introduced new statutory debt limits for local governments based on their historical operating surplus and the sale of fixed assets. In response to the restrictive nature of the new regulation, as well as weakening growth of local government revenues during the economic downturn and the need to absorb funds from the EU Financial Perspective 2014-2020, local government sector together with the financial institutions developed new instruments i.e. the sale and leaseback of property, reversed tenancy and subrogation of debt. Sale and leaseback as well as reversed tenancy are products that allow not only to acquire new financing by local governments, but also have a positive impact on the debt limits of art. 243. The subrogation of debt is an equivalent of soft restructuring of existing debt repayment schedule so that a government comply with the new statutory requirements. Instruments of sale and leaseback and reversed tenancy are attractive alternatives to the sale of assets by local governments, what in the period of recession normally takes place at relatively low prices. In addition, subrogation of debt may not only improve the statutory limits but also reduce the cost of financing for local government.
Year
Volume
238
Pages
53-64
Physical description
Contributors
References
  • Dąmbska A, Trzyna S. (red.) (2013), Samorząd 3.0. Raport Forum Od-nowa, listopad 2013.
  • Gault F. (2013), Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar Publishing.
  • Grzymała Z. (2013), Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce. "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 23.
  • Hausner J. i in. (2014), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Tom II, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  • Kluka L., Kluza K. (2012), Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych. "Finanse Komunalne", nr 1-2.
  • Kluza K. (2013), Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów. "Zarządzanie i Finanse", vol. 11, nr 2, cz 3.
  • KRRIO: Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa, 2013.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767.
  • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. ze zm. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U., Nr 115, poz. 741.
  • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-790be68e-2303-4939-8077-ab7deebb2a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.