Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 102-119

Article title

Rola mediów społecznościowych oraz ich wpływ na procesy rekrutacji pracowników

Content

Title variants

EN
The role that social media play in employee recruitment processes and the influence they have on those processes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono rolę, jaką odgrywają media społecznościowe w procesach rekrutacyjnych. Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników z badań empirycznych dotyczących wpływu treści zamieszczonych na portalach społecznościowych kandydatów na proces rekrutacji. Celem dodatkowym, który postanowiono zbadać, jest aktualny stan wykorzystywania social mediów przez przedsiębiorstwa w celu pozyskiwania nowych pracowników. Wspomniane powyżej cele zostały zrealizowane w toku badań empirycznych prowadzonych metodą sondażową z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badaniami objęto grupę 142 rekruterów z różnych firm i organizacji o kapitale krajowym, mieszanym, jak również zagranicznym. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na to, że social media są bardzo mocno wykorzystywane przez firmy i organizacje do celów rekrutacyjnych. Innym ważnym wnioskiem z przeprowadzonych obserwacji jest fakt, że ponad 64% badanych rekruterów stwierdziło, że treści zamieszczane na profilach społecznościowych mogą mieć wpływ na procesy rekrutacyjne. Rezultaty przeprowadzonych badań oraz wnioski zawarte w artykule mogą stanowić podstawę do dalszej eksploracji problemu.
EN
The paper concerns the role that social media play in recruitment processes. The main objective of this paper is to show the results of empirical research on how the content published by the candidates on their social media portals influences recruitment processes. Another objective is to analyse the current use of social media by companies in order to recruit new employees. The above-mentioned objectives were achieved through empirical research by the survey method, with the use of a questionnaire. The research involved 142 recruiters from various companies and organizations with domestic, mixed and foreign capital. The results of the research show that companies and organisations use social media extensively for recruitment purposes. Another important result based on the research is that over 64% of the surveyed recruiters consider the content published in social media potentially impactful on recruitment processes. The results of the research and the conclusions presented in the paper may provide the basis for further analysis of the issue.

Year

Volume

381

Pages

102-119

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

References

 • Andrews Ch. (2012), Social Media Recruitment, https://search.proquest.com/docview/1223515641/8453322DAB164124PQ/1?accountid=45580 (dostęp: 27.07.2018).
 • Buchnowska D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 4(30), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 55-69.
 • Chmielecki M. (2013), Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 4(36), Wrocław, s. 37-51.
 • Drzazga M. (2013), Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, „Studia Ekonomiczne”, nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 98-111.
 • Eger L., Mičík M., Řehoř P. (2018), Employer Branding on Social Media and Recruitment Websites: Symbolic Traits of an Ideal Employer, “E+M Ekonomie a Management”, Vol. 21/1, Liberec,https://search.proquest.com/docview/2025302813/BF907C7D563D4B9DPQ/1?accountid=45580 (dostęp: 1.08.2018).
 • Gibbs Ch., MacDonald F., MacKay K. (2015), Social Media Usage in Hotel Human Resources: Recruitment, Hiring and Communication, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 27/2, s. 170-184.
 • Jędrych E. (2015), Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w organizacjach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 44(6), Warszawa, s. 120-132.
 • Kampioni-Zawadka M. (2014), Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 9(270), Poznań, s. 61-80.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Madia S.A. (2011), Best Practices for Using Social Media as a Recruitment Strategy, “Strategic HR Review”, Vol. 10/6, Bingley, s. 19-24.
 • Paliszkiewicz J. (2016), Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 914-915.
 • Parry E., Wilson H. (2009), Factors Influencing the Adoption of Online Recruitment, „Personnel Review”, Vol. 38, No. 6, s. 655-673.
 • Pawlak Z. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 • Pyrek R. (2004), Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 5, Tarnów, s. 97-110.
 • Sinha V., Thaly P. (2013), A Review on Changing Trend of Recruitment Practice to Enhance the Quality of Hiring in Global Organizations, “Management”, Vol. 18(2), s. 141-156, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=166315 (dostęp: 24.07.2018).
 • Yuvaraj M. (2016), Adoption of Technology in Recruitment of Library Professional and Faculty Members: Case Study of Social Media in India, The Bottom Line, Bradford, https://search.proquest.com/docview/1826415491/156549E07F2C46E9PQ/1?accountid=45580 (dostęp: 1.08.2018).
 • Raport media społecznościowe w rekrutacji – edycja druga (2017), https://www.lhhpolska.pl/sites/default/files/blog/LHH%20DBM%20-%20Raport%20Media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe%20w%20rekrutacji.%20Edycja%20druga.pdf (dostęp: 31.07.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-79412bd4-9444-4683-a765-a7a8a458322d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.