PL EN


2016 | 254 | 160-169
Article title

Uwarunkowania internacjonalizacji firmy z branży outsourcingu jakościowego

Authors
Content
Title variants
EN
Conditioning of internationalization of firms from the sector of quality outsourcing – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces internacjonalizacji stał się dominującą cechą współczesnej gospodarki światowej. Najczęściej przejawia się on wychodzeniem przedsiębiorstwa ze swoją działalnością poza granice kraju macierzystego w celu zapewnienia sobie lepszych możliwości rozwoju. Istnieje wiele przesłanek i motywów wchodzenia na rynki zagraniczne. W dobie umiędzynaradawiania szczególnej analizie powinny zostać poddane uwarunkowania internacjonalizacji. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przebiega umiędzynaradawianie i co go warunkuje, stało się przesłanką do napisania artykułu. Zastosowano case study konkretnego przedsiębiorstwa z branży outsourcingu jakościowego, które w ostatnich latach osiągnęło sukces na rynku europejskim.
EN
The process of internationalization has become the dominant feature of the contemporary world economy. Most frequently it occurs at the moment of an enterprise crossing its own national frontiers with the aim of ensuring itself of better opportunities of development. There is a multitude of premises and motives behind entering foreign markets. In the era of internationalization, the conditioning of internationalization should be placed under particular scrutiny. The search for the answer as to what course internationalization takes on and what conditions it have both become the premise behind writing this paper. In the herein paper, a case study of a specific enterprise from the quality outsourcing sector has been applied, which in fact has achieved success on the European market over the past several years.
Year
Volume
254
Pages
160-169
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Gostomski E. (2003), Rodzaje transakcji stosowanych w obrotach międzynarodowych [w:] H. Treder (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo UniwersytetuGdańskiego, Gdańsk.
 • Kosińska E., red. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa, s. 218.
 • Kuraś P. (2012), Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 8.
 • Liberska B. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • McDougall P.P., Oviatt B. (2000), International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths, „Academy of Management Journal”, No. 43(1).
 • Nieżurawski L., Nieżurawska J. (2013), Wybrane przyczyny sukcesu i porażek internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4/2.
 • Plawgo B. (2004), Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (2013), Internacjonalizacja usług a strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, tom I, maj-czerwiec (A), Instytut BadańRynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Stępień B. (2011), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza – przyczyny i uwarunkowania instytucjonalne i kulturowe [w:] B. Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacjagospodarcza z polskiej perspektywy, PWE, Warszawa.
 • Śliwa M. (2012), Organizacja w środowisku międzynarodowym. Zarys teoretyczno--instytucjonalny [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Thomas-Morgan A., Jones M.V. (2009), Post-entry Internationalization Dynamics: Differences between Smes in the Development Speed of Their InternationalizationSales, „International Small Business Journal”, No. 27(1).
 • Żbikowska A. (2013), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw,„Marketing i Rynek”, nr 2.
 • [www 1], http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-Media/Biuro-prasowe/Sektor-motoryzacyjnyw-Europie-Srodkowo-Wschodniej-silnie-zalezny-od-zagranicznych-inwestycji (dostęp 4.09.2015).
 • [www 2], http://www.pearsoned-ema.com (dostęp: 14.01.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7994a81c-fb27-475d-b38f-0d2a9ed3cab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.