PL EN


2017 | 341 | 159-170
Article title

Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji public governance na przykładzie miasta Krakowa

Content
Title variants
EN
Participatory budget as a public management instrument in public governance of the city of Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie publiczne w ostatnich dekadach jest obszarem dynamicznie się rozwijającym. Przejawem tego jest koncepcja nowego zarządzania publicznego (new public management) czy trochę młodsza public governance. W ich ramach pojawiają się instrumenty wspomagające proces zarządzania sektorem publicznym. Do takich należy budżet partycypacyjny. Celem artykułu było przedstawienie jednego z instrumentów wykorzystywanych w koncepcji public governance, jakim jest budżet partycypacyjny. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy budżet partycypacyjny to moda, czy instrument dający możliwość stworzenia, poprzez decydowanie o kierunkach wydatków publicznych, przestrzeni decyzyjnej dla zwykłych obywateli? Próbą odpowiedzi na powyższe pytanie jest analiza wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu publicznym na przykładzie miasta Krakowa. Artykuł ma charakter opisowo-empiryczny. Dokonano w nim przeglądu literatury tematu oraz przeprowadzono analizę dokumentów wtórnych.
EN
Public governance, in recent decades, is a rapidly growing area. This is manifested by the concept of New Public Management, or slightly younger Public Governance. As part of these concepts, there are instruments that support the process of managing the public sector. Such is the participatory budget. The aim of the article was to present one of the instruments used in the concept of public governance, which is the participatory budget. The participatory budget significantly enhances the transparency of public life, although it is still not the full control of civil society over public finances. The article reviews literature on the topic and analyzes secondary documents.
Year
Volume
341
Pages
159-170
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2010), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 • Cleveland H. (1972), The Future Executive: A Guide for Tomorrow’s Managers, Harper & Row, New York.
 • Czarnecki K. (2014), Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014), „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 1(2).
 • Goldfrank B. (2007), Lessons from Latin America’s Experience with Participatory Budgeting. History of Participatory Budgeting [w:] A. Shah (ed.), Participatory Budgeting, Washington.
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 • Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2014), Nowe zarządzanie publiczne, „Infos”, nr 18(178), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Osborne P. (2010), Introduction. The (New) Public Governance: A Suitable Case for Treatment? [w:] S.P. Osborne (ed.), The New Public Governments? Emerging Perspective on Theory and Practice of Public Governance, Routledge, London and New York.
 • Poniatowicz M. (2014), Kontrowersje wokół idei budżetowania partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 198, za: Owsiak K. (2016), Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 294.
 • Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Wampler B. (2007), A Guide to Participatory Budgeting [w:] A. Shah (ed.), Participatory Budgeting, Washington.
 • [www 1] http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf (dostęp: 15.02.2017).
 • [www 2] http://www.siteresources.worldbank.org (dostęp: 28.02.2017).
 • [www 3] http://www.budzetyobywatelskie.pl (dostęp: 28.02.2017).
 • [www 4] http://budzet.krakow.pl/strona_glowna/207467,artykul,srodki_na_budzet_obywatelski.html (dostęp: 1.03.2017).
 • [www 5] https://budzet.dialoguj.pl (dostęp: 1.03.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-799ad4bd-aee5-471c-a7ef-6f03cea4e8fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.