PL EN


2011 | 91 | 115-127
Article title

ANALYSIS OF THE STRATEGIC GROUPS MAPS OF HIGHER SCHOOLS SECTOR IN POLAND

Title variants
PL
Analiza map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano teoretyczne założenia metody analizy map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce. Ponadto zaproponowano uproszczą wersję metody map grup strategicznych. W opracowaniu podstawę stanowiły informacje zawarte w rankingu szkół wyższych w Polsce, przeprowadzonego w 2011 roku przez "Perspektywy", dzięki któremu szkoły wyższe zostały sklasyfikowane w równe grupy strategiczne. Należy również wspomnieć, iż dla celów niniejszego opracowania pod uwagę wzięto 50 najlepszych polskich uczelni (szkół wyższych, które zdobyły najwyższe miejsca w tym rankingu). Oznacza to, iż przeprowadzone badania nie są w pełni reprezentatywne, i mają charakter badań pilotażowych.
EN
This paper presents the theoretical assumptions of the method of strategic groups maps and an analysis of the higher schools sector in Poland. Moreover, it presented as a proposal for a simplified version of the method of strategic groups maps. It has used data on the ranking of the universities sector in Poland, which was conducted in 2011 by Perspektywy, thanks to which universities were classified into different strategic groups. It should be also noted that for the purposes of this study the top 50 universities in Poland (higher schools which gained relatively high places in this ranking), were taken into account. Which means that the studies are not fully representative, and therefore are rather pilot researches.
Contributors
References
 • 1. Antosz A., 2009: Uczestnictwo doros³ych Polaków w edukacji w okresie ... in 'Edukacja dorosłych', 1 (60).
 • 2. Gierszewska G., 2004: Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, WSHiP, Warszawa.
 • 3. Gierszewska G., Romanowska M., 2007: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 4. Porter M.E., 1992: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • 5. Rokita J., 2005: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • 6. Szarota Z., Litawa A., 2009: Jakość kształcenia w ocenie studentów szkół publicznych i niepublicznych - próba porównania stanowisk, in 'Edukacja Dorosłych', 1 (60).
 • 7. Woźnicki J., 2007: Uczelnie Akademickie jako instytucje życia publicznego, Wyd. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.
 • 8. Zieliński W., 2005: Co hamuje rozwój e-nauczania w Polsce, in J. Mischke (Ed.), Akademia on-line, Wyd. WSzH-E, Łód".
 • 9. www.egospodarka.pl/58368,Szko y-wyzsze-w-Polsce,2,391.html.
 • 10. www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id =318&Itemid=832.
 • 11. www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_IV_KKMU/NE/SLABONSKA_TERE SA.pdf.
 • 12. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce. pdf.
 • 13. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_E_szkoly_wyzsze_2008.pdf.
 • 14. www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-79c14e2c-1b93-4b6b-9f06-28e2aa2ca85f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.