PL EN


2012 | 8 | 2 | 32-63
Article title

Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki

Authors
Content
Title variants
EN
The researcher’s body in the process of data gathering and analysis – the case of ethnographic study on social world of climbing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article considers the problem of researcher’s embodiment in the process of data gathering and analysis in an ethnographic study on social world of climbing. In author’s opinion, presented reflections go beyond described case and remain applicable to every ethnographic research interested in embodied experiences of human beings, especially these in which the main research topic is physical, e.g., sport activity, bodywork, and work with the body. The author analyses relations between embodiment of particular actions taken by the researched subjects and embodiment of the research process. She raises the problem of transition between the researcher’s identity and the social world participant’s identity – searching for the possibility of using autoethnography in the process of data gathering and analyzing. Finally, she presents three aspects of the body/embodiment in the ethnographic research, referring them to the studied subjects (climbers) and to the researcher: (a) the body as an agent, (b) the embodied experience, (c) the body as a subject of theorizing and reflections. The author emphasizes the embodied nature of research process – especially in the ethnographic studies – and suggests taking into consideration the embodiment of the researcher and the role of the body in the process of knowledge production.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
32-63
Physical description
Contributors
 • Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland
References
 • Anderson Leon (2006) Analytic Autoethnography, „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, no. 4, s. 373–395.
 • Bateson Gregory (1996) Umysł i przyroda. Jedność konieczna. Przełożyła Anna Tanalska-Dulęba. Warszawa: PIW.
 • Becker Howard S. (1960) Notes on the Concept of Commitment. „American Journal of Sociology”, vol. 66, no. 1, s. 32–40.
 • Becker Howard S. (1974) Art as Collective Action. „American Sociological Review”, vol. 39, no. 6, s. 767–776.
 • Becker Howard S. (1982) Art Worlds. Berkeley: University of California Press.
 • Blumer Herbert (2007) Nauka bez pojęć [w:] tenże Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Przełożyła Grażyna Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 119–131.
 • Brownell Susan (2006) Sport Ethnography: A Personal Account [w:] Richard Wright, ed., The Sage Handbook of Fieldwork. London, Thousand Oaks, New Dheli: Sage Publications, s. 243–254.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Clarke Adele E. (1987) Research materials and Reproductive Science in the United States 1910–1940 [w:] Gerald. L. Geison, ed., Physiology in the American Context 1850–1940. Bethesda: American Physiological Society, s. 323–350.
 • Clarke Adele E. (1990) A Social Worlds Research Adventure: The Case of Reproductive Science [w:] Susan Cozzens, Thomas Gieryn, eds, Theories of Science in Society. Bloomington: Indiana University Press, s. 15–42.
 • Clarke Adele E. (1991) Social Worlds/Arenas Theory as Organizational Theory [w:] David R. Maines, ed., Social Organization and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss. New York: Aldine de Gruyter, s. 119–158.
 • Clarke Adele E. (2003) Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. „Symbolic Interaction”, vol. 26, no. 4, s. 553–576.
 • Clarke Adele E (2005) Situational Analysis. Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks: Sage.
 • Corbin Juliet M. (1998) Alternative interpretations: Valid or not? „Theory & Psychology”, vol. 8, no. 1, s. 121–128.
 • Corbin Juliet, Strauss Anselm L. (1993) The Articulation of work Through Interaction. „The Sociological Quarterly”, vol. 34, no. 1, s. 71–83.
 • Cressey Paul G. (1932) The Taxi-Dance Hall. A Sociological Study in Commercialized Recreation and City Life. Chicago: University of Chicago Press.
 • Ellis Carolyn, Bochner Arthur (2000) Autoethnography, personal narrative, and reflexivity: Researcher as subject [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, eds, Handbook of Qualitative Research, 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, s. 733–768.
 • Fujimura Joan H. (1988) The Molecular Biological Bandwagon in Cancer Research: Where Social Worlds Meet. „Social Problems”, vol. 35, no. 3, s. 261–283.
 • Fujimura Joan H. (1997) The Molecular Biological Bandwagon in Cancer Research: Where Social Worlds Meet [w:] Anselm L. Strauss, Juliet Corbin, eds, Grounded Theory in Practice. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 95–130.
 • Gadamer Hans-Georg (2000) Człowiek i język [w:] tenże Rozum, słowo, dzieje: szkice wybrane. Przełożyli Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski. Warszawa: PIW, s. 52–62.
 • Gibson James J. (1977) The Theory of Affordances [w:] Robert Shaw, John Bransford, eds., Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an ecological psychology. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, s. 67–82.
 • Glaser Barney G. (2001) The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted with Description. Mill Valley: Sociology Press.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Goddard Dale, Neuman Udo (2000) Wspinaczka trening i praktyka. Przełożył Krzysztof Grzegorczyk. Warszawa: Wydawnictwo RM.
 • Grandin Temple (2006) Thinking in Pictures And Other Reports from My Life with Autism. London: Bloomsbury Publishing.
 • Grandin Temple (2010) The world needs all kinds of minds, nagranie wystąpienia publicznego [dostęp 12 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.ted.com/talks/lang/en/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds.html›.
 • Husserl Edmund (1974) Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga. Przełożyła Danuta Gierulanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jakubowska Honorata (2012) Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 12‒31. Dostępny w Internecie ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Kacperczyk Anna (2007) Badacz i jego poszukiwania w świetle „Analizy Sytuacyjnej” Adeli E. Clarke. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 2, s. 5–32 [dostęp 10 lipca 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume4/PSJ_3_2_Kacperczyk.pdf›.
 • Kacperczyk Anna (2011) Teoria światów społecznych [hasło w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik Socjologii Jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 295–297.
 • Kafar Marcin (2011) Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego [w:] Marcin Kafar, red., Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 37–66.
 • Kling Rob, Gerson Elihu M. (1977) The Social Dynamics of Technical Innovation in the Computing World. „Symbolic Interaction”, vol. 1, no. 1, s. 132–146.
 • Kling Rob, Gerson Elihu M. (1978) Patterns of Segmentation and Intersection in The Computing World. „Symbolic Interaction”, vol. 1, no. 2, s. 24–43.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistycznosymboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik Socjologii Jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 295–297.
 • Konecki Krzysztof T. (2007) Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 1 [dostęp 12 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume3/PSJ_monografie_1.pdf›.
 • Konecki Krzysztof T. (2009) Przedmowa do wydania polskiego [w:] Kathy Charmaz (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. IX–XXVII.
 • Kubinowski Dariusz, red., (2000) Taniec – choreologia – humanistyka. Poznań: Instytut Choreologii w Poznaniu.
 • Kubinowski Dariusz (2003) Kinaesthetic Understanding in Dance Education, Therapy and Research. „Studia Choreologica”, vol. 5., s. 49–111.
 • Kubinowski Dariusz (2010) Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lofland John i in. (1995) Analyzing social settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont: Wadsworth.
 • Lutyński Jan (1994) Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Łuria Aleksander Romanowicz (1976) Procesy psychicznego odzwierciedlenia rzeczywistości w świetle współczesnej neuropsychologii [w:] tenże Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki. Przełożył Eligiusz Madejski. Warszawa: Państwowe Wydawnictw Naukowe, s. 50–63.
 • Maanen John van (2011) Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mannheim Karl (1992) Ideologia i utopia. Przełożył Jan Miziński. Lublin: Wydawnictwo Test.
 • Maturana Humberto R., Varela Francisco J. (1987) The tree of knowledge: The biological roots of human understanding. Boston: Shambhala.
 • Merleau-Ponty Maurice (1999) Proza świata. Eseje o mowie. Przełożyli Ewa Bieńkowska, Stanisław Cichowicz, Joanna Skoczylas. Warszawa: Czytelnik.
 • Mokrzycki Edmund, red. (1984) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1 i 2. Warszawa: PIW.
 • Monaghan Lee F. (2006) Fieldwork and the Body: Reflections on an Embodied Ethnography [w:] Dick Hobbs, Richard Wright, eds., The Sage Handbook of Fieldwork. London: Sage Publications, s. 225–241.
 • Morgan Gareth, ed., (1983) Beyond Method: Strategies for Social Research. Newbury Park: Sage Publications.
 • Myrdal Gunnar (1975) Obiektywność w badaniach społecznych [w:] Piotr Sztompka, red., Metodologiczne podstawy socjologii. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 226–235.
 • Pobojewska Aldona (2011) Nowa biologia Jakoba von Uexkülla. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 2–3 (31), s. 37–62.
 • Pokropski Marek (2011) Ciało. Od fenomenologii do kognitywistyki. „Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 4 (32), s. 119–137.
 • Prus Robert (1996) Symbolic Interaction and Ethnographic Research. Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience. New York: State University of New York Press.
 • Prus Robert (1997) Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities.
 • An Ethnographic Research Agenda for Pragmatizing the Social Sciences. Albany, New York: State University of New York Press.
 • Schütz Alfred (2008) Tworzenie pojęć i teorii w naukach społecznych [w:] tenże O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Przełożyła Barbara Jabłońska. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 3–16.
 • Shibutani Tamotsu (1955) Reference Groups as Perspectives. „American Journal of Sociology”, vol. 60, no. 6, s. 562–569.
 • Shilling Chris (2001) Embodiment, Experience and Theory: In Defence of the Sociological Tradition. „The Sociological Review”, vol. 49, no. 3, s. 327 344.
 • Star Susan L. (1989) Regions of the Mind: Brain Research and the Quest for Scientific Certainty. Stanford: Stanford University Press.
 • Strauss Anselm L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss Anselm L. (1991) A Social World Perspective [w:] tenże Creating Sociological Awareness. Collective Images and Symbolic Representations. New Brunswick: Transaction Publishers, s. 233–244.
 • Strauss Anselm L. (1993) Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.
 • Strauss Anselm L. i in. (1964) Psychiatric Ideologies and Institutions. Glencoe: Free Press.
 • Turner Bryan S. (1992) Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology. London: Routledge.
 • Uexküll Jakob von (1998) Istota żywa jako podmiot. Wybór pism Jakoba Johannesa von Uexkülla. Przełożyły Aldona Pobojewska i Małgorzata Półrola. Łódź: Studio Wydawnicze Karta.
 • Unruh David R. (1979) Characteristics and Types of Participation in Social Worlds. „Symbolic Interaction”, vol. 2, no. 2, s. 115–130.
 • Waskul Dennis, Vannini Phillip, eds., (2006) Body/Embodiment. Symbolic Interaction and the Sociology of the Body. Hampshire: Asghate.
 • Wiener Carolyn (1981) The Politics of Alcoholism: Building an Arena Around a Social Problem. New Brunswick: Transaction Books.
 • Wygotski Lew Siemionowicz (1971) Wybrane prace psychologiczne. Przełożyli Edda Flesznerowa, Józef Fleszner. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wyka Anna (1989) W poszukiwaniu nowych wzorów badań społecznych [w:] Antoni Sułek, Krzysztof Nowak Anna Wyka, red., Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: IS UW, PTS, s. 319–335.
 • Wyka Anna (1993) Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7a857e11-f7ed-4d5e-925c-a79f850e747d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.