PL EN


2017 | 336 | 183-200
Article title

Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary wiejskie w subregionie centralnym województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Economic impact of shopping malls in the central subregion of the Silesian Voivodeship on small towns and rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra handlowe funkcjonujące w zewnętrznych obszarach dużych miast mogą być przyczyną wielu zmian o różnorakim charakterze. Oddziaływanie centrów handlowych może spowodować utratę podstaw funkcjonowania małych miast, w tym pełnionych przez nie funkcji usługowych, na rzecz otaczających obszarów wiejskich. Centra handlowe poprzez oddziaływania konkurencyjne mogą się przyczyniać także do podniesienia jakości świadczonych usług. Celem pracy była ocena oddziaływania, głównie ekonomicznego, centrów handlowych na przedsiębiorców działających w małych miastach i na obszarach wiejskich w subregionie centralnym województwa śląskiego na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Umożliwiły one wykazanie, że centra handlowe nie stanowią znaczącej konkurencji dla przedsiębiorców działających w subregionie centralnym województwa śląskiego, a przyczyniają się do poprawy jakości i konkurencyjności świadczonych usług.
EN
The development of shopping malls affects in the different ways on the outer areas of the large cities. The negative effect can be the disappearance of foundations of economic business in the small towns, which performs services to the surrounding rural areas, while the positive can be declining prices and improving the quality of offered services. The aim of the work was assessment of the impact of shopping malls on entrepreneurs operating in small towns and rural areas, located in the central subregion of Silesian Voivodeship. On the basis of the conducted survey in 2012 with entrepreneurs in selected municipalities, the economic impact of shopping centers was specified. Shopping centers are direct competition for only 7% of surveyed entrepreneurs. Shopping malls contribute to improving the quality and competitiveness of the provided services as well as opening hours.
Year
Volume
336
Pages
183-200
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
References
 • Brol R., Maj M., Strahl D. (1990), Metody typologii miast, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gibas P. (2013), The Outer Metropolitan Zone as the Area on Impact of Shopping Malls in Silesian Voivodeship [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (The Example of the Silesian Voivodeship), Studia Regionalia KPZK , vol. 37, Warsaw.
 • Neumark D., Zhang J., Ciccarella S. (2008), The Effects of Wal-Mart on Local Labor Markets, „Journal of Urban Economics”, No. 63, www.elsevier.com.locate.jue, s. 428.
 • Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia (2006), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_pl.htm.
 • Rynek wewnętrzny w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://www.stat.gov.pl.
 • Rynek wewnętrzny w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, REGON.
 • Strategia rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), Katowice, styczeń 2014.
 • Strużycki M. (red.) (2000), Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, IRWIK, Warszawa.
 • Twardzik M. (2013), Shopping Mall within the Structure of Retail and Service Chain [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (the Example of the Silesian Vovodeship), Studia Regionalia KPZK, vol. 37, Warsaw.
 • [www 1] www.stat.gov.pl (dostęp: 10.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7b625c68-41fc-452b-8842-49174baa64de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.