Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 9-23

Article title

Rynek pierwotny w poznaniu z perspektywy sprzedających i kupujących mieszkania

Content

Title variants

EN
Local primary market in poznań from the perspective of sellers and buyers of flats

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poznański rynek mieszkaniowy należy do dynamicznie rozwijających się rynków lokalnych. W ostatnim czasie (lata 2014-2017) coraz częściej można usłyszeć opinię o poprawie sytuacji na rynku − rosnącym popycie mieszkaniowym, większej liczbie mieszkań oferowanych do sprzedaży, a także wyższym poziomie cen nowych lokali. Mając na uwadze przytoczone opinie, za cel artykułu przyjęto przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2013-2017 oraz w I kwartale 2018 roku w zakresie podaży i cen sprzedaży mieszkań oraz lokalnego popytu na mieszkania. Podstawę rozważań stanowią badania oferty mieszkaniowej prowadzone w ramach monitoringu lokalnego rynku mieszkaniowego oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród 25 deweloperów reprezentujących podaż na rynku mieszkaniowym dotyczące oceny rynku i zachowań nabywców mieszkań. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie struktury oferty mieszkań sprzedawanych przez deweloperów oraz preferencji osób nabywających lokale na rynku pierwotnym w Poznaniu. Zestawienie rezultatów badania pozwoliło stwierdzić, że na rynku istnieje dość duża rozbieżność pomiędzy ceną ofertową 1 m2 powierzchni mieszkaniowej a oszacowaną przeciętną ceną akceptowalną przez nabywców, a także to, że na rynku pierwotnym w Poznaniu istnieją dość duże niedopasowania pomiędzy ofertą deweloperów a preferencjami osób zainteresowanych kupnem mieszkania. Może to rodzić poważne konsekwencje dla rynku (po stronie popytu może utrwalać niekorzystną jego strukturę, po stronie podaży m.in. kłopoty ze sprzedażą części mieszkań, a co za tym idzie – pogorszenie wskaźników rentowności inwestycji).
EN
Poznan housing market belongs to dynamically developing local markets. Recently, you can hear more and more opinions about the improvement of the market situation − growing housing demand, more apartments offered for sale, and a higher level of prices for new premises. Bearing in mind the quoted opinions, the aim of the article was to present the situation on the local housing market in Poznan in 2013-2017 and in the first quarter of 2018, in terms of supply and sale prices of flats and local housing demand. The basis for consideration are studies of the housing offer conducted within the monitoring of the local housing market and surveys conducted among 25 developers representing the supply on the housing market regarding the market assessment and the behavior of home buyers. The research allowed to determine the structure of the offer of apartments sold by developers and the preferences of people purchasing premises on the primary market in Poznań. A comparison of the results of the study let to confirm that there is quite a big discrepancy between the offer price of 1 sq m of housing space and the estimated average price acceptable by buyers, and the fact that there are quite large mismatches between the developers’ offer and the preferences of people interested in buying an apartment in the primary market in Poznań. This may have serious consequences for the market (on the demand side, it may consolidate its unfavorable structure, on the supply side, among others, problems with the sale of some flats, and, as a consequence, worsening investment profitability ratios).

Year

Volume

382

Pages

9-23

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości

References

 • Belniak S. (2008), Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 792, s. 5-18.
 • Belniak S., Głuszak M. (2011), Uwarunkowania i zróżnicowanie lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 192, s. 20-29.
 • Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Gawron H. (2009), Analiza rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Gawron H. (2011), Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Główny Urząd Statystyczny (2018), Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 • Głuszak M. (2006), Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 703, s. 29-44.
 • Henzel H., red. (2004), Inwestycje na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurczak A., Strączkowski Ł. (2014), Analiza rynku a decyzje deweloperów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego w Poznaniu [w:] K. Szczepaniak, A. Wojewnik-Filipowska (red.), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mazurczak A., Strączkowski Ł. (2015), Dostępność mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym, Problemy rynku nieruchomości, „Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego”, nr 44/2, Poznań, s. 18-23.
 • Nowacki P. (1996), Rola developera w procesie inwestycyjnym [w:] H. Gawron (red.), Kierunki doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Peca S. (2009), Real Estate Development and Investment. A Comprehensive Approach, John Wiley & Sons, Hoboken, Canada.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r. Monografie (2017), Departament Analiz Ekonomicznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. (2018), Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • [www 1] Narodowy Bank Polski (NBP), www.nbp.pl (dostęp: 27.09.2018).
 • [www 2] Główny Urząd Statystyczny (GUS), www.stat.gov.pl (dostęp: 20.09.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-7c6ebcae-dbab-43fa-ae02-ede98059ba00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.