PL EN


2018 | 367 | 48-58
Article title

Polityka gospodarcza pierwszego dziesięciolecia II Rzeczypospolitej w ocenie polskich ekonomistów

Content
Title variants
EN
Economic policy of the first decade of the Second Polish Republic in the opinion of Polish economists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W polityce gospodarczej II Rzeczypospolitej wyróżnia się cztery okresy zdeterminowane stanem koniunktury i sytuacją polityczno-społeczną: pierwszy obejmował lata 1919-1924 i był związany z budową podwalin ustrojowych odrodzonego państwa, a także z powojenną odbudową potencjału gospodarczego oraz zawirowaniami skarbowo-walutowymi; drugi przebiegał w latach 1925-1929 i cechował się stabilizacją gospodarczą oraz poprawą wskaźników makroekonomicznych, co z kolei rodziło społeczny optymizm; trzeci obejmował lata 1929-1935 i był związany z wielkim kryzysem gospodarczym oraz drastycznym spadkiem wskaźników makroekonomicznych; czwarty przebiegał w latach 1935-1939 i cechował się stabilizacją pokryzysową oraz proetatystyczną polityką gospodarczą. W poszczególnych fazach koniunktury sfery rządowe (w porozumieniu ze sferami przemysłowymi oraz środowiskiem naukowym) „dostosowywały” politykę gospodarczą (pieniężną i fiskalną) do bieżących potrzeb koniunktury oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i politycznych, zarówno w realiach krajowych, jak i międzynarodowych.
EN
In the economic policy of the Second Polish Republic, there are four periods which were determined by the condition of the economic situation and political and social conditions. The first period covered years 1919-1924 and was related to the construction of the political foundations of the reborn state, with the post-war reconstruction of the economic potential and fiscal and currency turmoil. The second one took place from 1925 to 1929 and was characterized by economic stabilization and improvement of macroeconomic indicators and social moods. The third period covered the years 1929- 1935 and was associated with a great economic crisis and drastic decrease in macroeconomic indicators and the fourth one ran from 1935 to 1939 and was characterized by post-crisis stabilization and pro-statist economic policy. In the mentioned periods, the governmental spheres (in agreement with industrial spheres and scientific circles) adapted economic (monetary and fiscal) policies to the current of the downturn and socioeconomic and political conditions in both domestic and international realities.
Year
Volume
367
Pages
48-58
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
 • Ciepielewska J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. (1971), Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa.
 • Drozdowski M.M. (1986), Życie gospodarcze Polski w latach 1918-1939 [w:] A. Garlicki (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Grabowski A. (2013), Mozaika polityczna społeczeństwa polskiego w II Rzeczypospolitej [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 9-30.
 • Grabski W. (1925), Program walki z kryzysem gospodarczym w Polsce, Drukarnia Państwowa, Warszawa.
 • Grabski W. (1988), Myśli o Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Grabski W. (2003), Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej, SGGW, WSIiZ, Warszawa-Rzeszów.
 • Heydel A. (1924), Czy pomoc państwa potrzebna, „Czas”, nr 121.
 • Krzyżanowski A. (1922), Fałszywi prorocy (Z rozważań nad problemem waluty), „Przegląd Współczesny”, nr 4, s. 192.
 • Krzyżanowski A. (1925), Zamierzenia pana ministra skarbu [w:] Memoriał w sprawie położenia finansowego, Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków.
 • Landau Z., Roszkowski W. (1995), Polityka gospodarcza II RP i PRL, WN PWN, Warszawa.
 • Lipiński E. (1928), Historia koniunktury [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków-Warszawa.
 • Lityńska A. (1988), Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Adam Krzyżanowski – wybitny ekonomista krakowski, PPND AE Kraków, Kraków.
 • Młynarski F. (1925), Kryzys i reforma walutowa, Książnice–Atlas, Lwów.
 • Młynarski F. (1971), Wspomnienia, PWE, Warszawa.
 • Młynarski F. (1928), Złoto i banki biletowe, „Przemysł i Handel”.
 • Młynarski W. (1928), Stabilizacja waluty [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków-Warszawa.
 • Roszkowski W. (2004), Historia Polski 1914-2004, WN PWN, Warszawa.
 • Taylor E. (1926), Inflacja polska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Taylor E. (1922), Uwagi o reformie polskiej waluty, „Przegląd Wszechpolski”, nr 12, s. 911-912.
 • Taylor E., Piekałkiewicz J., Markowski B. (1929), Finanse publiczne [w:] S.L. Zaleski (red.), Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski odrodzonej, t. II, Wydawnictwo Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań.
 • Topolski J. (2005), Historia Polski, Dom Wydawniczy REBIS, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Zdziechowski J. (2005), Mit złotej waluty, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice.
 • Zweig F. (1923), Złoty polski, Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7c9287e2-c702-45d5-a700-bf54c02f13b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.