PL EN


2016 | 284 | 187-199
Article title

Aplikacja modeli dyskryminacyjnych w ocenie kontynuacji działalności przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Discriminant models aplication in the evaluation of going concern
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności jest istotną sprawą dla zarządzających przedsiębiorstwem. Problem właściwej oceny zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności dotyczy również biegłych rewidentów, którzy w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego powinni przedstawić sytuację jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Dlatego też istotne jest właściwe i wczesne rozpoznanie przyczyn i symptomów zagrożenia kontynuacji działania. W tym celu zarządzający jednostkami powinni wykorzystać wachlarz znanych metod wnioskowania statystycznego, które pozwoliłyby na ocenę zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań legislacyjnych dotyczących jednej z fundamentalnych zasad rachunkowości − zasady kontynuacji działania oraz przedstawienie narzędzia pomocnego przy ocenie zasadności jej przyjęcia, jakim jest analiza dyskryminacyjna. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz obowiązujących regulacji prawnych.
EN
The capability assessment analysis of going concern is fundamental for firms management. The problem of this analysis also concerns senior auditors who should take into consideration the firm's situation in the report about financial statement research. The particular attention should be paid to the phenomenon which threaten the going concern. That is why proper and early causes and symptoms identification of going concern threats is very important. For that purpose management should use a range of known methods of statistical conclusion which could give an opportunity for going concern. The aim of the writing is presentation of legislative solutions concerning one of the fundamental accounting principal - the principal of going concern and presentation of helpful tool to validity of its adoption - discriminant analysis.
Year
Volume
284
Pages
187-199
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych. Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów
References
 • Bednarski L. (1998), Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", nr 46, Warszawa.
 • Bombiak E. (2010), Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie", nr 86.
 • Hołda A. (2005), Zasada kontynuacji działalności w kontekście problematyki błędów i oszustw, Materiały konferencyjne "Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe", WSB w Dąbrowie Górniczej, 09.06.2005 r.
 • Juszczyk S. (2010), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 5.
 • Kitowski J. (2013), Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 4(3).
 • Kisielińska J., Waszkowski A. (2010), Polskie modele do prognozowania bankructwa i ich weryfikacja, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 82.
 • Klepka R. (2013), Kryzys w przedsiębiorstwie, jego symptomy i przyczyny, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", nr 2.
 • Krzakiewicz K. (2008), Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Lewandowski J. (red.) (2005), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Nahotko S. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, AJG, Bydgoszcz.
 • Tłuczak A. (2013), Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 2(34).
 • Sawicki K. (2002), Kontynuacja działalności jednostki a sprawozdanie finansowe i opinia biegłego rewidenta, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 14.
 • Staniec I., Zawiła-Niedźwiedzki J. (red.) (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Surdykowska S. (2004), Rola Internetu w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych [w:] A. Grzywak (red.), Internet w społeczeństwie informacyjnym. Internet w systemach zarządzania, WNT, Warszawa.
 • Waradzińska K. (2012), Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, "Economy and Management", nr 3.
 • Wysocki F., Kozera A. (2012), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, "Economy and Management", nr 3.
 • Zelek A. (2003), Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 • Zuba M. (2011), Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce, "Problemy zarządzania", vol. 9, nr 1(31).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych".
 • MSRF 570 "Kontynuacja działalności".
 • [www 1] http://www.ifrs.org/About-us/IFRS-Foundation/Oversight/Annual-reports/Documents/ IFRSANNUALREPORT_SECT1_12July.pdf, (dostęp: 02.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7c9bb7dd-b984-4287-828a-6170bca01382
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.