PL EN


2016 | 266 | 261-272
Article title

Dewaluacja waluty narzędziem poprawy wymiany handlowej – potencjalny przypadek Grecji

Authors
Content
Title variants
EN
Currency devaluation as a tool to improve foreign trade – potential case of Greece
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podczas negocjacji dotyczących udzielenia kolejnej transzy pomocy finansowej dla Grecji w połowie 2015 r. powróciła możliwość wyjścia tego kraju z europejskiej unii gospodarczo-walutowej. Zwolennicy takiego scenariusza wskazywali, że powrót do waluty narodowej oraz jej szybka dewaluacja wpłyną na wzrost wartości greckiego eksportu, co wprost przyczyni się do długo oczekiwanego ożywienia gospodarczego. Należy jednak wziąć pod uwagę specyficzne cechy, jakie dane państwo musi posiadać, aby wprowadzenie własnej waluty przyniosło więcej pozytywnych skutków aniżeli negatywnych. Grecka gospodarka dysponuje jedynie częścią z nich, w efekcie czego koszt zmiany byłby wysoki, a trwałe efekty pojawiłyby się dopiero w średnim lub długim okresie.
EN
During the negotiations, which concerned the transfer of the next tranche of financial aid to Greece in mid-2015, returned the possibility of its exit from European EMU. Supporters of this scenario pointed out, that returning to the national currency and its rapid devaluation will impact on increase of the value of Greek export, which directly contribute to the long-awaited economic recovery. However, it should take account the specific features, which country must have, in order to introduce new currency brought more positive than negative effects. The Greek economy has only part of them, with the result that the cost of such a significant change would be high and the effects would arise only in the medium or long term.
Year
Volume
266
Pages
261-272
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Akram M., Sajjad H., Fatima T., Mukhtar S, Alam H.M. (2011), Contagious effects of bGreece crisis on euro-zone states, „International Journal of Business and Social Science”, Vol. 2, No. 12.
 • Antzoulatos A.A. (2011), Greece in 2010: a tragedy without (?) catharsis, „International Advances in Economic Research”, Vol. 17.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Białecki K.P., Januszkiewicz W., Oręziak L. (2007), Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
 • Borowski J. (2011), Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, PWE, Warszawa.
 • Burda M., Wyplosz Ch. (2013), Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Christner R. (2012), An evaluation of the prospects for the euro currency in 2012-2013, „International Business & Economics Research Journal”, Vol. 11, No. 9.
 • Czarczyńska A., Śledziewska K. (2007), Teoria europejskiej integracji gospodarczej, wydanie 2 poprawione i uaktualnione, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dzyuma U., Harasym R. (2012), Zwalczanie kryzysu zadłużenia w wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 • Gruszecki T. (2011), Perspektywy strefy euro [w:] J.L. Bednarczyk, W. Przybylska- -Kapuścińska (red.), Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kotios A., Pavlidis G., Galanos G. (2011), Greece and the euro. The chronicle of an expected collapse, „Intereconomics”, No. 10.
 • Krugman P.R., Obstfeld M. (2015), Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 2, wydanie trzecie zmienione, PWN, Warszawa.
 • Łepkowska K. (2014), Restoring competitiveness in the context of monetary union. The case of Greece [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Misala J. (2003), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Pera J. (2015), Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit [w:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, UE w Poznaniu, Poznań.
 • Pronobis M. (2010), Kryzys w strefie euro – ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych [w:] M. Kalinowski, M. Pronobis (red.), Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2014), Ekonomia, Rebis, Poznań.
 • Seidel M. (2012), Exit from the monetary union – a free choice by Greece, „CESifo Forum”, No. 1.
 • Świerkocki J. (2004), Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.wnp.pl (dostęp: 22.08.2015).
 • [www 2] http://www.esm.europa.eu (dostęp: 17.10.2015).
 • [www 3] http://www.imf.org (dostęp: 28.10.2015).
 • [www 4] http://www.euractiv.pl (dostęp: 4.07.2015).
 • [www 5] http://www.unctadstat.unctad.org (dostęp: 5.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7d8cbb97-b4e8-4441-85d7-a0e3fd6821d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.