PL EN


2018 | 363 | 28-40
Article title

Szara strefa wydatków publicznych

Content
Title variants
EN
Shadow economy of public expenditures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotą kontroli społecznej nad władzą publiczną jest pełna transparentność jej działań. Staje się to możliwe tylko wówczas, gdy wszelka aktywność państwa przez budżet jest jawna i właściwie raportowana. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju instrumentów fiskalnych – takich jak tax expenditures (TEs), które omijając sprawozdawczość budżetową, konstytuują swego rodzaju szarą strefę wydatków publicznych. Brak raportowania tego typu aktywności fiskalnej sprawia, że nie do końca znani są beneficjenci pomocy publicznej, a także nieznane pozostają faktyczne rozmiary interwencji państwa oraz jej skutki dla budżetu i społeczeństwa. Celem artykułu jest zbadanie zależności występujących pomiędzy TEs, traktowanymi jako ukryte pośrednie wydatki publiczne, a bezpośrednimi wydatkami oraz deficytem budżetowym.
EN
The essence of social control over public authority is the full transparency of its activities. It is possible only if all state activity by the budget is public and properly reported. This particularly applies to various types of fiscal instruments – such as tax expenditures, which bypassing budget reporting, constitute a kind of shadow economy of public spending. The lack of reporting of this type of fiscal activity means that the beneficiaries of state aid are not well known, as well as the actual size of state intervention and its effects on the budget and society. The aim of the article is to examine the relationships between TEs, treated as hidden indirect public spending, and direct expenditure or budget deficit.
Year
Volume
363
Pages
28-40
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Skarbowości
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Skarbowości
References
 • Burman L., Toder E., Geissler Ch. (2008), How Big Are Total Individual Income Tax Expenditures and Who Benefits from Them? Urban-Brookings Tax Policy Center, Discussion Paper No. 31, December, The Urban Institute, Washington.
 • Dziemianowicz R.I., Kargol-Wasiluk A., Wildowicz-Giegiel A., Wyszkowski A. (2017), Tax Expenditures as An Example of Fiscal Illusion, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5(89), s. 85-98.
 • Fleming Jr J.C., Peroni R.J. (2008), Reinvigorating Tax Expenditure Analysis and its International Dimension, “Virginia Tax Review”, Vol. 27, s. 437-562.
 • Howard Ch. (1997), The Hidden Welfare State: Tax Expenditures and Social Policy in the United States, Princeton University Press, New Jersey.
 • International Budget Partnership’s (2011), Guide to Transparency in Public Finances. Looking Beyond the Core Budget. 2. Tax Expenditures, Washington.
 • Macdonald D. (2016), Canada’s Tax Loopholes Are Expensive, Regressive, and Increase Income Inequality: Study, Canadian Centre for Policy Alternatives, December 5, https://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/canada%E2%80%99stax-loopholes-are-expensive-regressive-and-increase-income (dostęp: 15.04.2018).
 • Owsiak S. (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa.
 • Schick A. (2007), Off-budget Expenditure: An Economic and Political Framework, “OECD Journal on Budgeting”, Vol. 7, No. 3, s. 1-32.
 • Shaw H., Huang Ch.-Ch. (2009), New Analysis Shows Tax Expenditures” Overall Are Costly and Regressive, The Center on Budget and Policy Priorities, February 23, https://www.cbpp.org/research/new-analysis-shows-tax-expenditures-overall-arecostly-and-regressive (dostęp: 15.04.2018).
 • Smitt C. (2013), Nauka o konstytucji, Teologia Polityczna, Warszawa.
 • Surrey S.S. (1973), Pathways to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge.
 • Surrey S.S., McDaniel P.R. (1985), Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge.
 • Szołno-Koguc J. (2015), Kształt i specyfika wydatków sektora finansów publicznych w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. XLIX, nr 2, Sectio H, s. 193-203.
 • Tanzi V., Schuknecht L. (2000), Public Spending in 20th Century. A Global Perspective, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Weisbach D.A., Nussim J. (2004), The Integration of Tax and Spending Programs, “Yale Law Journal”, Vol. 113, s. 955-1028.
 • [www 1] https://www.cepweb.org/shedding-light-on-hidden-government-spending-taxexpenditures/ (dostęp: 15.04.2018).
 • [www 2] http://databank.worldbank.org/data (dostęp: 15.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7e2d99c3-2f2a-48ab-9d26-05c5696c5ede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.