PL EN


2017 | 339 | 58-70
Article title

Harmonizacja regulacji rachunkowości w zakresie rozliczania ujemnej wartości firmy

Authors
Content
Title variants
EN
The harmonization of accounting for negative goodwill
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z obszarów konwergencji US GAAP i MSSF jest przyjęty sposób rozliczania nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów netto ponad koszt ich nabycia (zysku na okazyjnym nabyciu, ujemnej wartości firmy). Wśród teoretycznych koncepcji jej rozliczania można wyodrębnić 3 grupy rozwiązań: 1) alokację na aktywa (wszystkie lub jedynie określone grupy); 2) ujęcie aktywów netto w wartościach godziwych i rozliczenie UWF w inny sposób (zysk, inny całkowity dochód lub rozliczenia międzyokresowe); 3) rozwiązania mieszane, stosowane w prawie rachunkowości. W artykule przedstawiono przebieg procesu standaryzacji i harmonizacji rachunkowości w obszarze rozliczania ujemnej wartości firmy. Wskazano na korzyści dostosowania polskich przepisów w tym zakresie do standardów międzynarodowych, które jednak nie są zdaniem autora optymalne i także wymagają modyfikacji. Badania przeprowadzono na podstawie analizy aktów prawnych oraz studiów literatury przedmiotu.
EN
Accounting for negative goodwill is the area in which convergence between IFRS and US GAAP is achieved. Theoretically, the excess of net assets acquired over the cost could be treated in one of following ways: 1) allocate to assets (all assets or only part of them); 2) value net assets acquired at fair value and another treatment for negative goodwill (as a gain, other comprehensive income or amortised into earnings over the future period); 3) mixed solutions that are applied in accounting law. The article presents standardization and harmonization of accounting for negative goodwill. Harmonization of Polish accounting law with international standards is desirable. Nonetheless, current international solution is not optimal and need adjustment. The research methods used in article include literature review and analysis of accounting law.
Year
Volume
339
Pages
58-70
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Accounting Principles Board Opinion No. 16: Business Combinations, www.fasb.org (dostęp: 11.02.2017).
 • Comiskey E.E., Mulford Ch.W. (2008), Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Current and Proposed Guidelines, “The Journal of Applied Research in Accounting and Finance” Vol. 3, Iss. 1, s. 33-42.
 • Comiskey E.E., Mulford Ch.W. (2011), Changes in Accounting for Negative Goodwill: New Insight into Bargain Purchase Transactions. Why Sell for Less Than Fair Value? Georgia Tech Financial Analysis Lab, Atlanta.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U. L 182 z 29.06.2013, s. 19.
 • Gaharan C. (2015), Reporting Standards for Bargain Purchase Gain: Is the Objective Achieved? “Journal of Accounting and Finance”, Vol. 15(8).
 • Gierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82(138).
 • Ignatowski R. (2011), Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości i ich wpływ na wysokość kapitałów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 4(34), t. 2.
 • Ignatowski R. (2012), Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretycznej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 67(123).
 • International Accounting Standard 22 Business Combination.
 • Jaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Frendzel M. (2007), The Impact of IAS/IFRS on Polish Accounting Regulations and their Practical Implementation in Poland, “Accounting in Europe”, Vol. 4, No. 1.
 • Ketz J.E. (2005), Negative Goodwill: An M&A “Fix” That Doesn’t Work, “The Journal of Corporate Accounting and Finance”, Vol. 16, Iss. 2, January/February, s. 47-50.
 • Luty Z. (2009), Wirtualny wymiar informacji finansowych. Artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 49(105).
 • Maruszewska E.W. (2008), Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki, Difin, Warszawa.
 • Maruszewska E.W. (2014), Potrzeba harmonizacji regulacji polskiej Ustawy o rachunkowości ze standardami międzynarodowymi w zakresie ujemnej wartości firmy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”.
 • De Moville W., Petrie A.G. (1989), Accounting for a Bargain Purchase in a Business Combination, “Accounting Horizons”, September.
 • Spigarska E. (2011), Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 9, nr 4/6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 151-158.
 • Statement of Financial Accounting Standard No. 141: Business Combinations, www.fasb.org (dostęp: 11.02.2017).
 • Statement of Financial Accounting Standard No. 141: Business Combinations (revised 2007), www.fasb.org (dostęp: 11.02.2017).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 • [www 1] https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias22 (dostęp: 11.02.2017).
 • [www 2] https://rachunkowosc.com.pl/co_dalej_z_ustawa_o_rachunkowosci (dostęp: 13.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7f79d5f4-048c-49b2-8e94-05d34be4d477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.