PL EN


2016 | 284 | 97-107
Article title

Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie - wyniki badania ankietowego

Content
Title variants
EN
Verification of non-financial data of socially responsible companies - the results of the survey
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa postrzegane jako społecznie odpowiedzialne powinny informować swoich interesariuszy o działaniach podejmowanych w obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Podstawowym narzędziem komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu jest publikacja danych CSR. Zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative, podstawowym celem raportowania danych CSR jest przyczynienie się do dialogu z interesariuszami, który wpływa na decyzje i zachowania zarówno organizacji, jak i jej interesariuszy. Czynnikiem budującym zaufanie interesariuszy do informacji zawartych w raportach społecznych jest poddanie ich zewnętrznej weryfikacji. Zewnętrzny audytor, sprawdzając wiarygodność raportowanych danych, uwiarygadnia te dane i potwierdza, iż są one rzetelne i mogą być podstawą podejmowania decyzji. Celem artykułu jest przedstawienie stosowanej w polskich przedsiębiorstwach praktyki dotyczącej zewnętrznej weryfikacji danych CSR i jej wpływu na treść publikowanych informacji. Wyniki wskazują, iż większość respondentów poddaje swoje dane pozafinansowe niezależnej, zewnętrznej weryfikacji. Najczęściej wybierane firmy do weryfikacji danych CSR to firmy audytorskie i GRI.
EN
Companies perceived as socially responsible should inform their stakeholders about their activities undertaken within economic, social and environmental areas. The major communication tool of corporate social responsibility is publishing CSR reports. According to the guidelines of the Global Reporting Initiative, the primary purpose of CSR reports is to contribute to the development of the dialogue with stakeholders, which impacts decisions and behaviours of both the organization and its stakeholders. The factor fostering stakeholder confidence to the information contained in public reports is submitting them to external verification. The external auditor checks the reliability of the reported data, approves this data and confirms that they are reliable and can be the basis for decision-making. This article presents the practice of Polish companies in the area of external verification of CSR reports and the impact of this verification on the content of information published. The results show that the majority of our respondents submit their nonfinancial data to external verification. The most frequently chosen companies that verify those data are auditing companies and GRI.
Year
Volume
284
Pages
97-107
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania . Katedra Rachunkowości
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania . Katedra Rachunkowości
References
 • Analiza ESG spółek w Polsce (2014), Raportowanie danych niefinansowych ESG a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, R. Sroka (red.), Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Business Consulting, Warszawa, http://seg.org.pl.
 • Asif M., Searcy C., dos Santos P., Kensah D. (2013), A Review of Dutch Corporate Sustainable Development Reports, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", nr 20, s. 321-339, DOI: 10.1002/csr.1284.
 • CSES (2011), Disclosure of Non-financial Information by Companies. Final Report, CSES, http://ec.europa.eu (dostęp: 15.08.2015).
 • Ćwik N. (2013), Proces raportowania krok po kroku [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola Raportowania Społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 59-63, http://odpowiedzialnybiznes.pl/ (dostęp: 12.02.2015).
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa, s. 23-45.
 • Dyrektywa 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r.
 • Dyrektywa 2006/46/WE z dnia 14 czerwca 2006 r.
 • Dyrektywa 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
 • Dyrektywa 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
 • Fijałkowska J. (2013), Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/3, s. 141-151.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2013), Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, s. 290-299, http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/projekt/H%B9bek %20TNOIK%202013.pdf (dostęp: 02.09.2015).
 • Hąbek P. (2014), Evaluation of sustainability reporting practices in Poland, "Quality & Quantity", nr 48, s. 1739-1752.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2014), Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce - ocena stanu obecnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 73.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2015), Assessing the Quality of Corporate Social Responsibility Reports: The Case of Reporting Practices in Selected European Union Member States, "Quality & Quantity" on-line, DOI 10.1007/s11135-014-0155-z.
 • IIRC (2013), International Integrated Reporting Council (2013), Integrated Reporting. The International Framework, http://integratedreporting.org (dostęp: 27.08.2015).
 • KIBR (2014), CSR szansą na rozwój biegłych rewidentów, http://www.kibr.org.pl (dostęp: 2.11.2014).
 • KPMG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, http://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/corporate -responsibility-reporting-survey-2013.aspx (dostęp: 25.08.2015).
 • Lam H., Khare A. (2010), HR's Crucial Role for Successful CSR, "Journal of International Business Ethics", Vol. 3, nr 2, s. 3-15.
 • Ministerstwo Gospodarki (2012), Standardy wykorzystywane do zarządzania CSR, http://www.mg.gov.pl (dostęp: 01.09.2015).
 • Paluchniak J. (2015), Inne usługi biegłego rewidenta, http://abc.online.wolterskluwer.pl (dostęp: 18.02.2015).
 • Różańska E. (2015), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 1, Poznań, s. 167-177.
 • Sierra L., Zorio A., García-Benau M.A. (2013), Sustainable Development and Assurance of Corporate Social Responsibility Reports Published by Ibex-35 Companies, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", nr 20, s. 359-370, DOI: 10.1002/csr.1303.
 • Szadziewska A. (2014), Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznes, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa, s. 95-123.
 • Szczęsna-Makuch B. (2013), Raportowanie społeczne - komunikacja z interesariuszami [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola Raportowania Społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 64-70, http://odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 12.02.2015).
 • Wiśniewska J. (2015), Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek [w:] J. Adamek, J. Zuchewicz (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 2, Rachunkowość, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", nr 396, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 159-168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-80c76cf7-1619-485f-b3fd-46be30d4f7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.