PL EN


2015 | 238 | 65-76
Article title

Klasyfikacja wierzytelności w procesie windykacji

Content
Title variants
EN
Debt Classification in Collecton Process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odzyskiwanie należności jest czynnością znaną od początku powstania rynku. Wraz z rozwojem gospodarczym i tym samym większą ilością zawieranych transakcji, koniecznością stało się sformalizowanie prowadzonych działań i ograniczenie ich ramami prawnymi. Dzisiejsza działalność windykacyjna funkcjonuje zgodnie nie tylko z literą prawa, ale również w poszanowaniu zasad współżycia społecznego i etyki. Wierzyciele posiadają szereg dostępnych metod odzyskiwania należności. Jednak windykacja wewnętrzna, mieszana czy outsourcing, wiąże się zarówno z ryzykiem niedopełnienia zobowiązania przez dłużnika, zatem stratą nie tylko wierzytelności, ale również z kosztami poniesionymi na jej dochodzenie. Właściwe rozpoznanie rodzaju wierzytelności pozwala na efektywniejsze działanie w zakresie jej odzyskania, skracając czas zwindykowania należnych kwot oraz zmniejszenie poniesionych kosztów i nakładów pracy. Przedsiębiorstwa windykacyjne stanowią dla wierzycieli pierwotnych nie tylko narzędzie w odzyskiwaniu pieniędzy, ale również kompendium wiedzy z zakresu zarządzania wierzytelnościami oraz relacjami z kontrahentami. Celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji wierzytelności, która może stanowić o sukcesie procesu ich windykacji.
EN
Recovery shall is the act known since the beginning of, creation the market on which occurred to exchange goods and to provide services. With the economic development, more amounts concluded transactions it became necessary to formalize the activities carried out and limit their legal framework. Nowadays business debt collection works according to not only with the letter of the law but also with the rules of social coexistence and ethics. The creditors have a number of available methods for obtaining payment of receivables. Recovery both internal, mixed or outsourcing involves with the risk of failure by the debtor's obligation, therefore, not only due to loss claims, but also incurred investigation costs. Proper identification kind of claim allows however for more effective action in terms of its recovery, reducing the time recovery amounts due and cutting the costs and effort. Enterprises are increasingly recovery for creditors primary tool not only in recovery but also a compendium of knowledge in the field of debt management and relationships with contractors. For primary creditors vindication companies are more and more frequently tool not only in recovery but also as compendium of knowledge in the field of receivables management and relationships with contractors. The aim of the article is debt classification, which may be the success of debt collection.
Year
Volume
238
Pages
65-76
Physical description
Contributors
References
 • Bekas M. (2013), Windykacja należności w praktyce, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Bukszewicz P. (2011), Windykacja sądowa z punku widzenia komornika [w:] K. Kreczmańska-Gigol (red.), Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Jurkiewicz R. (2013), Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2011), Zarządzanie należnościami, jako proces obejmujący windykację [w:] K. Kreczmańska-Gigol (red.), Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Podel W. (2014), Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii pranych, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Dz.U. 2002 nr 163, poz. 1349.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 108.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 2012, poz. 1376.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U. 1997, nr 133, poz. 882.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Dz.U. 2002, nr 12, poz. 110.
 • Wodyńska A. (2007), Modele windykacji należności i konsekwencje ich stosowania. "Współczesna Ekonomia", nr 1.
 • [www 1] http://www.kpf.pl, (dostęp: 21.07.2014).
 • [www 2] http:// www.big.pl, (dostęp: 28.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-81d8ed6a-8d74-4083-bd68-7093992bf59b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.