PL EN


2016 | 279 | 304-311
Article title

Zmiany poziomu rozwoju "obwarzankowych" małych miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce - analiza porównawcza

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative analysis of changes in development levels of "bagel" small towns and urban-rural municipalities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce obok gmin miejsko-gminnych, w których miasto i obszar wiejski funkcjonują w ramach jednej jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonują również gminy obwarzankowe, czyli tak samo nazywające się obszary składające się z miasta i obszaru wiejskiego powiązanego funkcjonalnie, które jednak stanowią dwa oddzielnie funkcjonujące samorządy terytorialne. Celem generalnym podjętych badań było stwierdzenie, czy konieczne jest podjęcie działań na rzecz wspólnego zarządzania tymi odrębnymi jednostkami terytorialnymi (ich połączenia administracyjnego), zaś celem szczegółowym wskazanie, czy funkcjonowanie układów obwarzankowych małych miast i ich zaplecza wiejskiego o tej samej nazwie po hipotetycznym połączeniu w jedną gminę miejsko-wiejską jest w stanie wygenerować specyficzną „wartość dodaną”, polepszającą rankingi rozwojowe tych jednostek.
EN
There are „urban-rural municipalities” in Polish administration nomenclature. The spatial units where town and rural areas has one name and one local government. There are town and rural municipalities which has one name but different local governments. That neighborhood of municipalities in Polish may subscribe as „municipalities bagel”. The purpose of the article was to determine whether is necessary for the common management of the separate territorial units (urban and rural „municipalities bagel”). The specific objective was as to determine whether the functioning of small towns and „municipalities bagel” of their rural bases on the hypothetical combined into one urban-rural municipality will be able to generate a specific „added value” that improves their rankings of development.
Year
Volume
279
Pages
304-311
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Heffner K. (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Heffner K. (2013), Wykorzystanie powiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej [w:] F. Kuźnik (red.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, "Studia KPZK PAN", t. 153, Warszawa.
 • Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Heffner K., Gibas P. (2014), Zróżnicowanie procesów społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w układach sąsiadujących gmin miejskich i wiejskich (tzw. gmin obwarzankowych). Ekspertyza wykonana na zlecenie Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe z siedzibą w Lubinie, Opole-Katowice (materiał niepublikowany).
 • Heffner K., Stanny M. (2007), Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno- gospodarczego [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Polskie obwarzanki (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa (prezentacja).
 • Rakowska J. (2013), Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno- statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 • Rosner A., Stanny M. (2014), Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna), Fundacja EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 1998, nr 157 poz. 1031 z późn. zm.
 • Wieczorek D. (2014), Łączenie gmin i powiatów poprawi stabilność finansów, Wspólnota nr 6 z 22 marca 2014, http://www.katowice.rio.gov.pl/prasowka/2014/03_MARZEC/2014-03-28/ cz5.PDF (dostęp: 26.04.2015).
 • Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju. Podział terytorialny z dnia 1.1.2010 (2010), GUS, Warszawa.
 • [www 1] Zestawienie jednostek podziału terytorialnego - stan w dniu 01.01.2014 r., http://bip.stat.gov.pl/ download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/142/1/1/bip_zestawienie_jednostek_podzialu_terytorialnego_ stan_01012014.pdf. (dostęp: 6.11.2014).
 • [www 2] http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-3880.htm (dostęp: 6.11.2014).
 • [www 3] http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf (dostęp: 6.11.2014).
 • [www 4] isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19981571031&type=2 (dostęp: 6.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-82281fd2-c65f-45ba-aece-b7bca441428a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.