PL EN


2016 | 259 | 60-69
Article title

Koncepcja gospodarki nadsymbolicznej Alvina Tofflera

Content
Title variants
EN
The concept of the over symbolic economy by Alvin Toffler
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Alvin Toffler (ur. 1928 r.) badał ewolucję gospodarki kapitalistycznej, stwierdzając występowanie w niej etapów, które nazwał falami. Twierdził, że po fali rolniczej i przemysłowej, w końcu XX w. gospodarka przeszła do trzeciej fali. W tej fali gospodarka jest nadsymboliczna, gdyż korzysta z nowych zasobów – wiedzy i informacji. Są one zdematerializowane, przez co i inne elementy gospodarki przyjmują ich cechy. Nowe zasoby zreorganizowały gospodarkę. Przeważają w niej praca umysłowa i usługi oraz obrót bezgotówkowy. Wartość towaru tworzą wiedza dawna i nowa. Dostępność wiedzy sprawiła, że konsumenci zostali włączeni do procesu produkcji. Źródłem własności są praca umysłowa, wiedza i kreatywność przedsiębiorców. W gospodarce nadsymbolicznej ze względu na dużą elastyczność zyskują na znaczeniu małe przedsiębiorstwa.
EN
Alvin Toffler (born 1928) studied the evolution of the capitalist economy, noting the presence in it of stages, which he called waves. He claimed that after a wave of agriculture and industrial, at the end of the 20th century, the economy has gone to the third wave. In this wave of economy is over symbolic, since it uses the new resources − knowledge and information. They are dematerialized, and other elements of the economy take their features. New resources reorganized economy. Prevail in her intellectual work and services and your turnover. Knowledge of long time and new creates value. The availability of knowledge, that consumers have been included in the production process. Source properties are the intellectual work, knowledge and creativity of entrepreneurs. In over symbolic economy due to the high flexibility of the gain on the importance of small enterprises.
Year
Volume
259
Pages
60-69
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
References
  • Toffler A. (1974), Szok przyszłości, PIW, Warszawa.
  • Toffler A. (1977), Ekospazm, Czytelnik, Warszawa.
  • Toffler A. (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
  • Toffler A. (2003), Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań.
  • Tokarczyk R. (2010), Współczesne doktryny polityczne, wyd. 16, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-84d17f81-bed9-428d-92f9-0006aa629aaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.