PL EN


2018 | 354 | 38-49
Article title

Ekonomiczne interpretacje przekształcenia własnościowego w ujęciu Ferdynanda Zweiga

Content
Title variants
EN
The economic meanings of the transformation of property in views of Ferdynand Zweig
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie pluralizmu rozumień przekształcenia własnościowego. Jako odniesienie teoretyczne tej kwestii wykorzystano propozycję "czterech systemów ekonomii" Ferdynanda Zweiga, koncentrując się na zawartych w niej koncepcjach własności oraz propozycjach jej przekształceń. W zakończeniu rozpatrzono problem uzasadnienia dla współistnienia różnych rodzajów własności.
EN
The aim of the study is to review of various interpretations of the transformation of property. The main objective of this paper is to present the concept of economic systems proposed by Ferdynand Zweig. Next the meanings of the transformation of ownership are described. The final part contains investigations of the problem of justification of coexistence of different types of property.
Year
Volume
354
Pages
38-49
Physical description
Contributors
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
References
 • Bratkowski S. (1989), Jak robić interesy - razem, Iskry, Warszawa.
 • Czerwiński M. (1996), Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Górski L. (1936), Uwłaszczenie pracy, "Prąd", t. 30.
 • Górski L. (1937), Własność prywatna, jej znaczenie i granice, Biblioteczka Akcji Kato-lickiej, nr 76, Poznań.
 • Gulczyński M. (1977), Państwowa a społeczna własność środków produkcji we współ-czesnym świecie [w:] S. Kozyr-Kowalski (red.), Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 443-472.
 • Gumuła W. (2000), Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecz-nej Karola Marksa, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn.
 • Heydel A. (1932), Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych [w:] Etatyzm w Polsce, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Kofman J. (1992), Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piwowarczyk J. (1933), Katolicyzm a przesilenie obecne [w:] L. Caro (red.), Życie go-spodarcze a ekonomika społeczna, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-nego, t. 2, Lwów.
 • Piwowarczyk J. (1983), Wobec nowego czasu. Z publicystyki 1945-1950, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Stelmachowski A. (1998), Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Strzeszewski C. (1981), Własność - zagadnienia społeczno-moralne, Ośrodek Doku-mentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 • Suwalski A. (2004), Uwłaszczenie obywateli jako element polskiej prywatyzacji, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szacki J. (1999), Nacjonalizm [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szymański A. (1937), Wyzwolenie proletariatu, Biblioteczka Akcji Katolickiej, nr 66, Poznań.
 • Zweig F. (1932), Cztery systemy ekonomii, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-85126310-90af-476a-b526-712edf53504a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.