PL EN


2015 | 245 | 142-151
Article title

Rozwój kariery zawodowej księgowego w centrach usług wspólnych

Content
Title variants
EN
Professional Development for Accountants in Shared Services Centers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych przyczynia się do transformacji zawodu księgowego. Nowoczesne centra usług wspólnych kształtują "nowych" księgowych, stawiając przed nimi specyficzne wymagania odnośnie do wiedzy, umiejętności i kompetencji miękkich. Celem artykułu jest przybliżenie kariery zawodowej księgowego podejmującego pracę w centrach usług finansowo-księgowych. Na podstawie przeglądu literatury i przeprowadzonych badań potwierdzono, iż księgowi centrów rozliczeniowych to przede wszystkim młodzi ludzie, zainteresowani szybką karierą, z dużą częstotliwością zmieniający miejsce pracy. Sektor ten stwarza młodym księgowym dogodne warunki do rozwoju wiedzy i przechodzenia wraz z awansem pionowym do najbardziej prestiżowego działu, to jest księgi głównej.
This paper presents the impact of shared services centers (SSC) on a new nature of work and careers in accountancy. SSC create "new" accountants, paying special attention to specific knowledge and soft skills. The purpose of this article is to investigate professional development for accountants in SSC. Based on the subject literature and employee surveys, the authors of the paper have analyzed the motivation to start a career as an accountant SSC, opportunities for career development and future prospects. In general, in the SSC sector staff turnover is very high. However, shared service centers offer young graduates favorable conditions for gaining essential skills and moving to the most advanced department - general ledger.
Year
Volume
245
Pages
142-151
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Artienwicz N. (2014), Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księgowego, "Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance" Vol. 12, No. 2.
 • Banachowicz E. (2008), Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Poznań.
 • Buczkowska A. (2011), Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41.
 • Janowska Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Juźwicka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1188, Organizacja i Zarządzanie, z. 57.
 • Łada M., Konieczny A. (2015), Specjalista czy "wstukiwacz" - postrzeganie zatrudnienia w centrach finansowo-księgowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 225.
 • Miś A. (2007), Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 748.
 • Paszkiewicz A., Silska-Gembka S. (2013), Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego - wyniki badań empirycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 130.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2011), Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Sirko S. (2007), Mobilność pracowników, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1(14).
 • Springer J., Zdrojewski E. (2010), Kształtowanie kariery pracownika w organizacji, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 14.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 • Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 • Zarzycka E., Michalak M. (2013), Centra usług wspólnych (SSC) jako forma organizacji procesów rachunkowości - wyzwania dla praktyki i badań naukowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 130.
 • Żuraw P. (2012), Rozważania wokół definicji i charakterystyki zawodu księgowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 1.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 24.02.2015).
 • [www 2] http://www.skwp.pl/ (dostęp 24.03.2015).
 • [www 3] http://www.antal.pl/trendy/artykuly-eksperckie/ (dostęp 24.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-85733a99-20d2-467b-a05c-cf58e792beea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.