Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 307 | 22-33

Article title

Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych

Authors

Content

Title variants

EN
Organization of work of reporting, control and analytical and auditing premise quality of financial information

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opisuje organizację prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych koniecznych do zapewnienia oczekiwanej jakości informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych (informacji finansowych), ukazujących sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek. Syntetyczne przedstawienie organizacji wymienionych prac w rozbiciu na etapy z użyciem metody opisowo-analitycznej wskazują, że spójna, harmonijna i skoordynowana organizacja tych prac zmierza do integracji sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdań finansowych oraz przesądza o jakości informacji wynikających ze sprawozdań finansowych jednostek.
EN
The article describes the organization of the work of reporting, control and analytical and auditing necessary to ensure the desired quality of the information disclosed in the financial statements (financial information), showing the financial position and profit or loss. Synthetic presentation of the organizations listed work broken down into stages using descriptive-analytic method shows that a coherent, harmonious and coordinated organization of work aims to integrate the method of preparation, analysis and audit of financial statements, and determines the quality of information derived from the financial statements.

Year

Volume

307

Pages

22-33

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej

References

 • Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Fedak Z. (2015), Roczne sprawozdanie finansowe – postać, zatwierdzanie, udostępnianie, s. 5-20 oraz Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego [w:] Zamknięcie roku 2015, „Rachunkowość”, wydanie specjalne, s. 21-38.
 • Gabrusewicz W., Gabrusewicz P. (2015), Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Helin A., Szymański K.G. (2005), Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Krzywda D. (red.) (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, wyd. II zm., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Micherda B., Stępien K. (red.) (2016), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Messner Z. (2002), Recenzja książki T. Kiziukiewicz „Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie”, „Rachunkowość”, nr 9, s. 54.
 • Płóciennik-Napierała J. (2004), Mechanizmy kontrolne rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Sawicki K. (red.) (2009), Podstawy rachunkowości, wyd. V zm., PWE, Warszawa.
 • Uryga J., Bienias I. (2005), Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. Nr 121, poz. 591; tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.
 • Winiarska K. (red.) (2011), Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2011) [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-8578a349-d87f-4aef-bce1-908d9724f43f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.