PL EN


2018 | 358 | 81-92
Article title

Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków

Content
Title variants
EN
Occupational pension schemes vs financial security of Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy istnieje szansa na upowszechnienie oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz czy nowy program stwarza szansę na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów? Odpowiedź na pierwsze z nich wydaje się twierdząca, gdyż projektowane rozwiązania zakładają automatyczny zapis uczestników z możliwością ewentualnej rezygnacji na podstawie pisemnego wniosku uczestnika. PPK nie pozwolą jednak w sposób istotny podnieść niskich stóp zastąpienia, których mogą oczekiwać przyszli emeryci. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż zdecydowana większość uczestników PPK będzie odprowadzać tylko składki w wysokości podstawowej, tj. 3,5%. Przeprowadzona symulacja pokazała, iż przy takim poziomie składek osoba zarabiająca najniższe wynagrodzenie może liczyć na podniesienie stopy zastąpienia o 8-10 p.p. przy 25-letnim okresie oszczędzania i ok. 10,5-22 przy 40-letnim okresie oszczędzania (w zależności od stopy zwrotu generowanej przez fundusz). Wypłacane z PPK świadczenie będzie jednak świadczeniem okresowym, a nie dożywotnim, co jest zasadniczą wadą projektowanych rozwiązań.
EN
The authors attempt to address the questions about the chances of dissemination of occupational pension schemes (pracownicze plany kapitałowe, PPK) and whether this new programme could increase the financial security of Poles. The answer to the first question seems to be positive as in accordance with the planned regulations employees will participate in PPK automatically with an opt-out clause (a written notice must be delivered). However, PPK will not significantly increase the replacement rates which is expected by the would-be pensioners. There is a high probability that a great majority of the participants will pay the basic contribution of 3.5 percent. A simulation shows at this level of contribution a person earning the lowest wage will increase the replacement rate by 8-10 percentages points after 25 years and 10.5-22 percentages points after 40 years of saving (depending on the fund’s rate of return). The PPK will only offer periodical (not lifetime) benefits which is the major disadvantage of the planned regulations.
Year
Volume
358
Pages
81-92
Physical description
Contributors
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. Wydział Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Finansów
References
 • Chłoń-Domińczak A. (2012), Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Russel P. (2014), Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Karbownik L. (2012), Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Folia Oeconomica”, nr 267.
 • Kłos B. (2008), Wysokość emerytur w nowym systemie emerytalnym, „Studia BAS”, nr 11.
 • Neill M. (2010), Financial Future, „Personal Excellence”, Vol. 15, No. 5.
 • Russel P. (2012), Zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego a deficyt i dług publiczny w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 114.
 • Sobol E., red. (1999), Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szafrański M. (2016), Finansowy ninja, Kaveo Publishing, Warszawa.
 • Szumlicz T. (2012), Uzasadnienie dla nieopodatkowywania dodatkowych oszczędności emerytalnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • UNFE (2002), Bezpieczeństwo dzięki emeryturze, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Warszawa.
 • Ustawa (2013) z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. 2013 poz. 1717.
 • Żuk P. (2012), Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [www1] Bezpieczeństwo finansowe rodziny, http://www.prawy.pl/gospodarka/4555-bezpieczenstwo-finansowe-rodziny (dostęp: 14.052018).
 • [www2] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12308305/12491764/12491767/dokument336430.pdf (dostęp: 06.05.2018).
 • [www3] Pension at a Glance 2017 http://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-at-aglance-19991363.htm (dostęp: 06.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-86121234-0bbc-4c27-8f56-bb4e8656e80e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.