PL EN


2016 | 273 | 207-218
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne w śląskich samorządach

Authors
Content
Title variants
EN
Public-private partnership in Silesian self-governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ogólny zarys finansów publicznych w śląskich samorządach przedstawia trudną sytuację w tym regionie. Wydatki w ogólnej wysokości przewyższają uzyskiwane dochody. Ujemne wyniki finansowe oraz wysoki poziom zadłużenia wymuszają poszukiwanie nowych metod realizacji zadań publicznych. Duże zalety w tej dziedzinie ma metoda partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie na Śląsku realizowanych jest najwięcej projektów w tej formule, jednakże nie we wszystkich jednostkach. Perspektywy rozwoju oraz ograniczenia tejże metody w województwie śląskim są oparte na wynikach badań ankietowych.
EN
An overview of public finances in the Silesian local government shows the difficult situation in the region. Expenditure the total amount exceed the revenue generated. Negative financial results and a high level of debt to enforce searching for new method implementation of public tasks. Many of advantages in this field has a method of public-private partnerships. Currently in the most implemented projects in this formula, however, not in all units. Development prospects and limitations of that administrative methods are based on the results of the survey.
Year
Volume
273
Pages
207-218
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
References
 • Ferek A., Korbus B. (2015), Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji Partnerstwo publiczno-prywatne. Przewodnik dla samorządów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Jachowicz A. (2015), Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa.
 • Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Korbus B. (2015), Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ładysz I. (2013), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Mikołajczyk D.P. (2010), Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - zalety, wady, bariery rozwoju w Polsce oraz związek z ideą nowego zarządzania publicznego, prywatyzacji i zamówień publicznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 243.
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Wawrzyniak M., Korbus B. (2015), Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji Analiza Value for Money - praktyka i wyzwania: w jaki sposób organy administracji publicznej podejmują decyzję, kiedy zastosować formułę PPP do realizacji projektów z zakresu infrastruktury i usług publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [www 1] http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1248774981&art= 1249558634&id_menu=207& (dostęp: 20.02.2016).
 • [www 2] Dane z RIO w Katowicach dotyczące ocen z wykonania budżetu, http://www.rio. katowice.bip.net.pl/?c=209 (dostęp 5.02.2016).
 • [www 3] http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/4911-pachucki-komentuje-wywiadz- kozlowska-nt-ppp-najnowsze-slajd-kafelek.html (dostęp: 25.02.2016).
 • [www 4] https://bazappp.gov.pl/project_base/ (dostęp: 20.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8651acb0-d24e-45cb-a784-deb167e73d86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.