PL EN


2016 | 274 | 113-121
Article title

Zasady i etyka wykonywania zawodu biegłego rewidenta w regulacjach polskiego prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Ethics rules and exercise of the profession of auditor in polish law regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny status oraz wymogi kwalifikacyjne biegłego rewidenta określa ustawa o biegłych rewidentach. Biegły rewident to osoba zaufania publicznego, która nabyła prawo do wykonywania zawodu po złożeniu ślubowania i po wpisaniu jej do krajowego rejestru biegłych rewidentów. Zgodnie ze standardami etyki zawodowej biegłych rewidentów, jest on zobowiązany do przestrzegania zasad: uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych i należytej staranności, tajemnicy zawodowej oraz profesjonalnego postępowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, znaczenia wykonywania zawodu biegłego rewidenta w ujęciu standardów rewizji finansowej, jak również przedstawienie aspektów etycznych tego zawodu w kontekście obowiązujących krajowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Przestrzeganie standardów i zasad etyki zawodowej przez biegłych rewidentów wpływa na transparentność tego zawodu i w założeniu ma zapewnić rzetelne przeprowadzenie rewizji finansowej. W artykule wykorzystano analizę i krytyczną ocenę literatury oraz obowiązujących aktów prawnych.
EN
Modern status and qualification requirements auditor are specified in the Act on auditors. The auditor is a person of public trust, which acquired the right to practice, after taking the oath, and after entering it in the national register of auditors. According to the standards of professional ethics of auditors, it is obliged to respect the principles of honesty, objectivity, professional competence and due diligence, professional secrecy and professional conduct. The aim of the article is to present the essence, the importance of auditing in terms of auditing standards, as well as the presentation of ethical aspects of the profession in the context of existing national rules of professional ethics of auditors. Adherence to the standards and principles of professional ethics for auditors affects the transparency of the profession and the premise is to ensure fair conduct auditing. The article uses the analysis and critical evaluation of literature and existing legislation.
Year
Volume
274
Pages
113-121
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Gabrusewicz W., red. (2010), Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w lipcu 2009 r. w języku angielskim, przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w sierpniu 2010 roku i wydany za zgodą IFAC.
 • Krzywda D., red. (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Wyd. SKwP, Warszawa.
 • Kwiecień M., red. (2007), Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Misińska D., red. (2003), Prawne, zawodowe i etyczne normy rewizji finansowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Piechocka-Kałużna A., red. (2011), Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Uchwała nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
 • Uchwała nr 783/52/2015 KIBR z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.mf.gov.pl/ (dostęp: 29.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-868f606d-3023-44ea-90aa-0efd9b7697ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.