PL EN


2015 | 251 | 45-64
Article title

Modele biznesowe oparte na standardach jakości na przykładzie regionalnych szlaków turystyki kulinarnej

Authors
Content
Title variants
EN
Business models based on quality standards as exemplified by the regional culinary tourism products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań w zakresie modelowania biznesu na podstawie wewnętrznych standardów jakości na przykładzie regionalnych szlaków kulinarnych. Sformułowano następujące pytania badawcze: w jakim zakresie modele biznesowe badanych szlaków oparto na wewnętrznych standardach jakościowych? Jakie obejmują one zakresy działań oraz czy można wskazać rozwiązania, które mogą stać się modelowymi dla innych regionalnych produktów turystycznych? Badaniami zostały objęte dwa szlaki kulinarne: „Śląskie Smaki” oraz „Smaczna Jura”. Przedstawione wyniki wskazują, że w analizowanych szlakach stworzony model biznesowy w szerokim zakresie opiera się na wewnętrznych standardach jakościowych i obejmuje elementy, takie jak: warunki wejścia i wyjścia, standardy jakości oraz sposób ich monitorowania, kontrolę i doskonalenie, sposób budowania marki oraz finansowania działalności szlaku, w tym określenie korzyści ekonomicznych i wizerunkowych podmiotów tworzących szlak. W artykule przedstawiono również kierunki rozwoju oraz ograniczenia dla przyjętego modelu biznesu.
EN
The purpose of this article is to present solutions for modelling business based on internal quality standards on an example of regional culinary trails. The following research questions have been formulated in the paper: to what extent examined business models of food trails are based on internal quality standards, what ranges of activities they include and to what extend the model solutions can be identify and use for other regional tourist products. The following two regional tourist culinary products have been included in the research: the “Silesian Tastes” Culinary Route and the “Delicious Jura” Food Trail. The results indicate that examined routes have business models which are in a wide range based on internal quality standards and include elements such: conditions of entry and exit, quality standards and the way they are monitor, control and improve, the method of brand building and financing of the food trail, including the identification of economic and image benefits. The article also presents trends and constraints of the adopted business model.
Year
Volume
251
Pages
45-64
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
References
 • Altkorn J. (2005), Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cooper Ch., Scott N., Baggio R. (2009), Network Position and Perception of Destination Stakeholders Importance, “An International Journal of Tourism and Hospitality Research”, Vol. 20, No. 1.
 • Correia A., Moital M., Ferreira da Costa C., Peres R. (2008), The Determinants of Gastronomic Tourists’ Satisfaction: A Second-order Factor Analysis, “Journal of Foodservice”, 19.
 • Cronin J.J., Brady M.K., Hult G.T.M. (2002), Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments, “Journal of Retailing”, Vol. 76(2).
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 • Dedeke A. (2008), Does the Systems Theory Approach Apply to Services? University of Massachusetts, Boston, www.nedsi.org/proc/2008/proc/p071021028.pdf (dostęp: 3.12.2015)
 • Duczakowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., red. (2013), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Everetta S., Slocumb S.L. (2013), Food and Tourism: An Effective Partnership? A UK-based Review, “Journal of Sustainable Tourism”, Vol. 21, No. 6.
 • Global Report on Food Tourism (2012), Published by the World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain.
 • Gołembski G., red. (2002), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gryszel P. (2004), Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej na rzecz kształtowania jakości produktu turystycznego regionu [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Hall M.C. (2005), Rural Wine and Food Tourism Clusters and Network Development, [w:] D.R. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell (eds.), Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications, London.
 • Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 • Jabłoński A. (2014), Konstruowanie modeli biznesu przedsiębiorstw – podejście teoriotwórcze [w:] A. Jabłoński (red.), Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania, Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Jaremen D.E. (2004), Jakość produktu turystycznego regionu [w:] L. Koćwin (red.), Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław.
 • Kachniewska M. (2002), Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 • Kachniewska M. (2009), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, SGH, Warszawa, http://hotelink.republika.pl/uwarunkowania/uwarunkowania.htm (dostęp: 8.12.2015).
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kalecińska J. (2013), Nowe technologie w branży turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa (dokument elektroniczny).
 • Kleinhempel S., Nitchi S.I., Rusu L. (2010), Business Process Management in Serviceoriented Companies, “Informatica Ekonomica”, Vol. 14, No. 3.
 • Kowalczyk S. (2009), Globalizacja, agrobiznes i produkcja żywności [w:] S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kruczek Z., Zmyślony P. (2010), Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków.
 • Łobejko S., red. (2012), Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Maciąg J. (2014), Metodologiczne uwarunkowania oceny jakości produktu sieciowego w turystyce [w:] E. Skrzypek (red.), Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, Wydawnictwo UMSC, Lublin.
 • Maciąg J. (2015), Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie, wymiary i cechy jakości, „Studia Ekonomiczne”, nr 215.
 • MacNamara D., Dewhirst R. (2013), Development of Food Trails – A Case Study Approach in County Donegal, 9th Annual Tourism And Hospitality Research In Ireland Conference (THRIC). Galway-Mayo Institute of Technology, Galway, 6-7th June, http://cual.openrepository.com/cual/handle/10759/346237 (dostęp: 3.12.2015).
 • Manente M., Minghetti V., Mingotto E. (2014), Ranking Assessment Systems for Responsible Tourism Products and Corporate Social Responsibility Practises [w:] R. Baggio, W. Czakon, M.M. Mariani (eds.), Managing Tourism in a Changing World, Routledge, London.
 • Matusiak A. (2009a), Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, www.turystykakulturowa.org.
 • Matusiak A. (2009b), Turystyka kulinarna [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo AWF, Poznań.
 • Meyer-Czech K. (2005), Regional Cooperation in Rural Theme Trails [w:] D.R. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell (eds.), Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications, London.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, Proksenia, Kraków.
 • Niemczyk J., Organa M. (2012), Mechanizmy zarządzania sieciami organizacyjnymi, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowakowska A. (1988), Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, nr 31, 1988 [za:] A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (2012), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oziembłowski M. (2009), Produkty regionalne i tradycyjne w aspekcie bezpieczeństwa żywności [w:] T. Trziszka (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.
 • Panasiuk A. (2004), Jakość produktu turystycznego jako warunek kształtowania marki turystycznej regionu [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Pawlicz A. (2012), E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rapacz A. (2004), Znaczenie przywództwa w procesie kształtowania jakości produktu turystycznego [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Rapacz A. (2006), Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu, „Gospodarka a Środowisko”, nr 29.
 • Rappa M. (2010), Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html (dostęp: 14.02.15).
 • Rohrscheidt A.M. (2010), Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków.
 • Scott N., Laws E. (2010), Advances in Service Networks Research, “The Service Industries Journal”, Vol. 30, No. 10.
 • Skowron S. (2013), Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa.
 • Stanley J., Stanley L. (2015), Food Tourism: A Practical Marketing Guide, CPI Group Ltd.
 • Wąsowicz E. (2004), Produkt turystyczny i jego jakość [w:] A. Panansiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Weiermair K. (1997), On the Concepts and Definition of Quality in Tourism [w:] Quality in Tourism, AIEST, St. Gallen, [za:] G. Gołembski, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wirtz B.W. (2011), Business Model Management Design – Instruments – Success Factors, Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011 Gabler, http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8v33g-110314_Extract_BMM.pdf (dostęp: 7.01.2015).
 • Wiśniewska M., Malinowska E. (2011), Zarządzanie jakością żywności, Difin, Warszawa.
 • [www 1] www.jurajska.org.pl/.
 • [www 2] www.nasliwkowymszlaku.pl/menu/news/452/szlaki_pl.pdf.
 • [www 3] www.silesia-sot.pl/cele.
 • [www 4] www.worldfoodtravel.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-86c52a71-cccb-4f46-8fd7-b705a9b50e5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.