PL EN


2016 | 273 | 145-157
Article title

Zakres wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce edukacyjnej w Polsce

Content
Title variants
EN
The scope of use of funds from the European Social Fund in education policy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu podjęta została problematyka wykorzystania funduszy strukturalnych w finansowaniu edukacji w Polsce. Mając na uwadze, że dominujące znaczenie w tym zakresie ma Europejski Fundusz Społeczny (EFS), za główny cel pracy przyjęto analizę wykorzystania środków pochodzących z tego funduszu. Struktura opracowania jest odzwierciedleniem przyjętych celów szczegółowych. Obejmuje ona rozważania o charakterze teoretyczno-kompilacyjnym dotyczące kształtu polityki edukacyjnej w Polsce oraz zakresu zastosowania środków pochodzących z funduszy europejskich w finansowaniu tej polityki. W części empirycznej pracy analizie poddano stopień i zakres wykorzystania środków z EFS w latach 2007-2015. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wniosków i spostrzeżeń dotyczących podjętej problematyki. Stanowiły one podstawę do nakreślenia wyzwań stojących przed instytucjami zaangażowanymi w podział i wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie edukacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
EN
The study considers the issue of the use of structural funds in the financing of education in Poland. Taking into account that the dominant role in this area has the European Social Fund (ESF), the main objective of the study is to analyse the use of resources from this fund. The structure of the study reflects specified detailed objectives. It includes some theoretical discussion on the shape of education policy in Poland and the scope of funds from the European funds in the financing of this policy. In empirical part of the study the degree and extent of use of the ESF in 2007-2015 was analysed. Conducted researches allows authors to formulate a number of conclusions and observations considering the taken issue. Afterwards these observations make the basis for determining the challenges which the institutions involved in the division and disbursement of funds for the financing of education may face in the new financial perspective for 2014-2020.
Year
Volume
273
Pages
145-157
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Samorządowych
References
 • Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego (2010), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Dziewulak D. (1997), Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Krawajczyk W. (2004), Niektóre konsekwencje standaryzacji w edukacji [w:] J. Kojkoł, P. Przybysz (red.), Edukacja wobec integracji europejskiej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 • Mierzwa J. (2006), Podstawy traktatowe polityki edukacyjnej Unii Europejskiej - ich ewolucja i perspektywy, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 1(1).
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013), dokument strategiczny przyjęty przez Radę Ministrów 10 września 2013 r.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. Wersja 4.3 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 (2007) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące postępów w realizacji Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (2016), Portal Funduszy Europejskich, https://www.efs.2007- 2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania (dostęp: 15.02.2016).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r. "Monitor Polski" z 13 lutego 2013 r., poz. 73.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020 (2010), Komisja Europejska, Bruksela.
 • Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013 (2005), Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2013 r. "Monitor Polski" z 7 sierpnia 2013 r., poz. 640.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. "Monitor Polski" z 6 maja 2013 r., poz. 378.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. "Monitor Polski" z 22 listopada 2012 r., poz. 882.
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (2015), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.
 • Zestawienie transferów finansowych budżet UE - Polska (2016), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid= 88ab0b01-ff0f-4134-bda5-d8f6544b43f3&groupId=764034 (dostęp: 5.03.2016).
 • Zieliński J. (2001), Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI w. [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-86c65b83-6228-4de8-99cb-816c2fd2761c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.