PL EN


2018 | 374 | 71-91
Article title

Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego

Content
Title variants
EN
Gold as a component of the investment portfolio
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestorzy poszukują możliwości zabezpieczenia przed stratami swoich portfeli inwestycyjnych. Jedną z nich jest dywersyfikacja, która polega na uwzględnieniu w portfelu nowych klas aktywów, w tym m.in. złota. Celem artykułu jest ocena roli złota jako komponentu portfela inwestycyjnego. Analizowano efektywność portfeli w aspekcie wysokości stopy zwrotu i ryzyka w ujęciu Markowitza. Ocenie poddano sześć typów skonstruowanych portfeli trzyskładnikowych, tj. złota połączonego z czterema indeksami reprezentującymi analizowane klasy aktywów: akcje, surowce, nieruchomości i obligacje. Na podstawie danych historycznych notowań tych aktywów zbudowano dwuskładnikowe portfele inwestycyjne o minimalnej wariancji, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe z udziałem złota oraz portfele Sharpe’a. Badania wykazały, że efekt dywersyfikacji w postaci wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu przy równoczesnej redukcji ryzyka, w porównaniu z portfelami dwuskładnikowymi, inwestorzy osiągnęli w przypadku 3 portfeli, natomiast 5 portfeli Sharpe’a charakteryzuje się wyższą efektywnością niż portfel rynkowy.
EN
Investors seek opportunities to protect their investment portfolios against losses. One of them is portfolio diversification which involves including new classes of assets in the portfolio structure, inter alia gold. The goal of the paper is to assess the role of gold as a part of investment portfolio. The effectiveness of portfolios in terms of rate of return and risks is analysed with accordance to Markowitz’s theory. Six types of three- -component investment portfolios are considered, i.e. gold combined with one of the four indices representing analysed classes of assets such as stocks, commodities/raw materials, real estate, and bonds. On the basis of the historical data concerning quotations of these assets, two-component minimum variance portfolios and in the next step three-component ones with portion of gold as well as the Sharpe’s portfolios were constructed. The study has shown that the diversification effect as an increase in the expected rate of return with the simultaneous reduction of risk level in comparison with two- -component portfolios was achieved by investors in the case of three portfolios, on the other hand five of Sharpe’s portfolios are characterised by higher effectiveness than market portfolio.
Year
Volume
374
Pages
71-91
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Zakład Analiz Rynkowych
References
 • Arouri M., Lahiani A., Nguyen D.K. (2015), World Gold Prices and Stock Returns in China: Insights for Hedging and Diversification Strategies, “Economic Modelling”, Vol. 44, s. 273-282.
 • Bams D., Blanchard G., Honarvar I., Lehnert T. (2017), Does Oil and Gold Price Uncertainty Matter for the Stock Market? “Journal of Empirical Finance”, Vol. 4, s. 270-285, https://donp.i.org/10.1016/j.jempfin.2017.07.003.
 • Baruník J., Kočenda E., Vácha L. (2016), Gold, Oil, and Stocks: Dynamic Correlations, “International Review of Economics & Finance”, Vol. 42, s. 186-201, https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.08.006.
 • Beckmann J., Berger T., Czudaj R. (2015), Does Gold Act as a Hedge or a Safe Haven for Stocks? A Smooth Transition Approach, “Economic Modelling”, Vol. 48, s. 16-24, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.044.
 • Capie F., Mills T.C., Wood G. (2005), Gold as a Hedge Against the Dollar, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 15, No. 4, s. 343-352.
 • Cheng W.-H., Chen Ch.-D., Lai H.-P. (2018), Revisiting the Roles of Gold: Does Gold ETF Matter? “The North American Journal of Economics and Finance” 11 December, In Press, Corrected Proof, https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.12.003.
 • Chua J., Stick G., Woodward R. (1990), Diversifying with Gold Stocks, “Financial Analysts Journal”, Vol. 46, No. 4, s. 76-79.
 • Ciner C. (2001), On the Longrun Relationship between Gold and Silver. A Note, “Global Finance Journal”, Vol. 12, s. 299-303.
 • Davidson S., Faff R., Hillier D. (2003), Gold Factor Exposures in International Asset Pricing, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 13, No. 3, s. 271-289.
 • Demidova-Menzel N., Heidorn T. (2007), Gold in the Investment Portfolio, “Frankfurt School – Working Paper”, No. 87, s. 3-45.
 • Eeden van P. (2000), Understanding Gold, http://www.usagold.com/gildedopinion/vaneedengold.html (dostęp: 28.10.2017).
 • Ghosh D., Levin, J., Macmillan P., Wright, E. (2004), Gold as an Inflation Hedge? “Studies Economics and Finance”, Vol. 22, No. 1, s. 1-25.
 • Hillier D., Draper P., Faff R. (2006), Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective, “Financial Analysts Journal”, Vol. 62, No. 2, s. 98-106.
 • Hoang van T.H., Lean H.H., Wong W.K. (2015), Is Gold Good for Portfolio Diversification? A Stochastic Dominance Analysis of the Paris Stock Exchange, “International Review of Financial Analysis”, Vol. 42, s. 98-108, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2014.11.020, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.030.
 • Jaffe J. (1989), Gold and Gold Stocks as Investment for Institutional Portfolios, “Financial Analysts Journal”, Vol. 45, s. 53-59.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2008), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • Kaufmann T.D., Winters R.A. (1989), The Price of Gold: A Simple Model, “Resources Policy”, Vol. 15, No. 4, s. 309-313.
 • Levin E.J., Wright R.E. (2006), Short-run and Long-run Determinants of the Price of Gold. Project Report, World Gold Council Research Study No. 32.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio selection, “Journal of Finance”, Vol. 7, No. 1, s. 77-91.
 • Nauckhoff M. (2011), Strategische Metalle und seltene Erden, 2. Auflage, FinanzBuch Verlag, München.
 • Sindhu R. (2013), A Study on Impact of Selected Factors on the Price of Gold, “Journal of Business and Management”, Vol. 8, No. 4, s. 84-93.
 • Starr M., Tran K. (2008), Determinants of the Physical Demand for Gold: Evidence from Panel Data, “The World Economy”, Vol. 31, No. 3, s. 416-436.
 • Tully E., Lucey B.M. (2007), A Power GARCH Examination of the Gold Market, “Research in International Business and Finance”, Vol. 21, s. 316-325.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-87e21e13-eb7a-484e-90d1-04f6fc73caf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.