PL EN


2017 | 343 | 7-22
Article title

Diagnostyczny wymiar relacji między modelami zrównoważonego wzrostu a realizowanym wzrostem sprzedaży w przemysłowych spółkach akcyjnych

Content
Title variants
EN
Diagnostic dimension of relations between models of sustainable growth rates and realized revenues of sales in industrial listed companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z zasadami zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa zarządzanie podmiotem gospodarczym wymaga umiejętnego równoważenia przyrostu sprzedaży ze wzrostem efektywności na poziomie operacyjnym oraz optymalnym wykorzystaniem posiadanych kapitałów. Istotnym aspektem jest przy tym określenie takiej dynamiki sprzedaży, która może być sfinansowana samodzielnie, bez konieczności dalszego zadłużania się. Zasadniczym celem artykułu jest skonfrontowanie osiąganego wzrostu przychodów ze sprzedaży z granicznym tempem wzrostu samofinansującego się, odzwierciedlanym przez księgową oraz gotówkową stopę zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa w obrębie przemysłowych spółek giełdowych. Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród 131 przedsiębiorstw wytwórczych przynależących do sektora przemysłu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2014, których akcje były przedmiotem obrotu na giełdzie przez okres minimum pięciu lat.
EN
The main aim of this article is to compare the achieved sales growth with the maximum self-financing growth of company, showing by the accounting- and cash-flow sustainable growth rates within the industrial listed companies. Empirical studies have been carried out among 131 manufacturing companies belonging to the industry sector and listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 2006-2014, that shares were traded on the stock exchange for a minimum period of five years.
Year
Volume
343
Pages
7-22
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki . Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny . Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
References
 • Comporek M. (2016), Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Daszyńska-Zygadło K. (2004), Planowanie finansowe [w:] Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Guilford J.P. (1964), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hawawini G., Viallet C. (1999), Finance for Executives, Thomson, Ohio.
 • Higgins R.C. (1977), How Much Growth Can a Firm Afford? “Financial Management”, Vol. 6, s. 6-16.
 • Van Horne C. (1977), Financial Management and Policy, 11 th Ed., London, Prentice-Hall.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2011), Model struktury kapitałowej dla firm wchodzących na rynek NewConnect, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-47.
 • Papiernik-Wojdera M. (2011), Gotówkowa stopa zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia”, nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 557-567.
 • Przychodzeń J., Przychodzeń W. (2011), Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5 (736), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa, s. 57-65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-885914ba-3f50-446b-847c-8267a084fea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.