PL EN


2016 | 289 | 7-19
Article title

Dynamika zatrudnienia w aspekcie zmian sektorowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie poakcesyjnym

Content
Title variants
EN
Employment dynamics in terms of sectorial changes in Central-Eastern Europe states after accession
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z efektów rozszerzającego się w ostatnich dziesięcioleciach procesu globalizacji są zmiany o charakterze gospodarczym, społecznym, a nawet politycznym, widoczne również na rynku pracy w postaci zmiany struktury zatrudnienia i tym samym zmiany jego obrazu. Mają one swe źródło w nowoczesnych technologiach, przekształcając cywilizację industrialną w cywilizację usługową. Skala tych zmian zależna jest pośrednio od potencjału zasobów pracy występujących na lokalnych (w sensie całych państw) rynkach pracy. Artykuł poświęcony jest analizom dynamiki zmian struktury zatrudnienia w podstawowych działach gospodarki wybranych państw Unii Europejskiej z wyraźnym wyróżnieniem Europy Środkowo-Wschodniej w powiązaniu ze zmianami modelu konsumpcji, traktowanymi jako echo procesów globalizacyjnych.
EN
One of the effects of fast developing globalization process are economic, social and political changes, that are visible on the labour market in terms of change of employment structure. Source of these changes are modern technologies, which change industrial society into services society. Scale of these changes indirectly bases on the potential of labour resources in domestic markets. Paper aim is to analyse the dynamics of changes of employment structure in basic economy fields in Central-Eastern Europe countries.
Year
Volume
289
Pages
7-19
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2011), Problemy bezrobocia w państwach nadbałtyckich UE - stan obecny i perspektywy zmian, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 66, s. 11-26.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2011), The Diagnosing Parameters the Labour Market Generation 50+ in the Selected EU Countries [w:] Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11-24.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2012), Problemy starzenia rynku pracy - analiza statystyczno- demograficzna dla wybranych państw UE, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 76, s. 103-116.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2013), Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE - analiza statystyczna, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 124.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2014), Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 181.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Elagin S. (2014), Serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji jako echo procesów globalizacyjnych [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno- ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Praca Naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Bukowski M. (red.) (2011), Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, Warszawa.
 • Frobel F. i in. (1980), The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industralisation in Developing Countries, Cambrige University Press, Cambrige.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergaed&lang=en (dostęp: 29.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitModifiedQuery.do (dostęp: 22.10.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e 30e374824d2f305c4cde840cacb010791fc1.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMaNyTbx0Q e0 (dostęp: 29.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&lang=en (dostęp: 25.092014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en (dostęp: 10.10.2014).
 • Krugman P. (1996), Technology, Trade and Factor Prices, "NBER Working" Papers, No. 5355.
 • Krugman P., Lawrence R. (1994), Trade, Jobs and Wages, "NBER Working Papers", No. 4478.
 • Skórska A. (2013), Uwarunkowania rozwoju sektora usług [w:] D. Kotlorz (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe, Katowice.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new ¤tDimension=DS-053514INDIC_EM (dostęp: 15.05.2014).
 • [www 2] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new ¤tDimension=DS-053312INDIC_EM (dostęp: 22.05.2014).
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp: 31.05.2014).
 • [www 4] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_ltu_a&lang=en (dostęp: 18.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-89120cc1-54a8-4f87-b190-708cea4ea1c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.