Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 19-39

Article title

Geoturystyka na wyspie Wolin według opinii mieszkańców

Authors

Content

Title variants

EN
Geotourism on the Wolin Island in the residents’ opinion

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W czasach narastającego zjawiska overtourismu należy dążyć do rozwoju form turystyki zrównoważonej. Jedną z nich jest geoturystyka, która odpowiednio zorganizowana może dostarczyć wielu korzyści zarówno turystom, jak i mieszkańcom. Uwzględniając potrzebę deglomeracji ruchu turystycznego na dotkniętym turystyką masową wybrzeżu Bałtyku, warto w pierwszej kolejności zidentyfikować obszary potencjalnie atrakcyjne turystycznie. W działaniach tych niezwykle pomocni mogą się okazać mieszkańcy danego obszaru włączeni w proces planowania i realizacji działań związanych z obsługą ruchu turystycznego. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja stanu świadomości mieszkańców wyspy Wolin na temat walorów geoturystycznych wyspy oraz charakterystyka nastawienia społeczności lokalnej do hipotetycznego utworzenia na tym obszarze geoparku. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 50 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiety. Mieszkańcy, świadomi atrakcyjności turystycznej wyspy, w większości pozytywnie oceniają obecność turystów na badanym obszarze, dostrzegając szanse i zagrożenia w dalszym rozwoju turystyki. Koncepcja utworzenia geoparku została zaopiniowana pozytywnie, jednak dla większości badanych tego typu forma promocji dziedzictwa Ziemi nie była wcześniej spotykana. Ze względu na niewielką próbę badawczą uzyskane wyniki należy interpretować jako sondaż, który stanowi wstęp do dalszych, pogłębionych badań.
EN
Nowadays, at the time of the growing phenomenon of overtourism it is necessary to strive to develop forms of sustainable tourism. One of them is geotourism, which can provide a number of benefits to both tourists and residents. Considering the need for tourist deglomeration on the Baltic coast affected by mass tourism, it is worth identifying firstly potentially attractive tourist areas. The inhabitants of a given area, included in the process of planning and implementing activities related to tourist services, may prove to be extremely helpful in these activities. The purpose of this article is to verify the state of consciousness of the inhabitants of the Wolin Island about the island’s geotourism values and characterize the attitude of the local community to the idea of geopark. As a result of the conducted research 50 interview questionnaires were obtained. Residents, aware of the tourist attractiveness of the island, for the most part positively assess the presence of tourists in the studied area, seeing both opportunities and threats in the further development of tourism in this area. The concept of creating a geopark has been given a positive opinion, but for most of the respondents this type of promotion of Earth’s heritage has not been encountered before. Due to the small research sample, the obtained results should be interpreted as a diagnostic poll method, which is an introduction to further, in-depth research in this topic.

Year

Volume

392

Pages

19-39

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Katedra Turystyki i Rekreacji

References

 • Badura J., Gawlikowska E., Kasiński R., Koźma J., Kupetz M., Piwocki M., Rascher J. (2003), Geopark Łuk Mużakowa – proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności, „Przegląd Geologiczny”, vol. 51, nr 1, s. 54-58.
 • Bąk I., Zbaraszewski W. (2014), Woliński Park Narodowy według opinii mieszkańców Szczecina. Analiza statystyczna, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, nr 74, s. 29-40.
 • Bielinis L., Bielinis E., Zawadzka A., Omelan A., Makowska M. (2015), Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców, „Ekonomia i Środowisko”, nr 4, s. 235-242.
 • Czerwiński K., Zieliński A. (2013), Atrakcyjność turystyczna Buska-Zdroju w opinii jego mieszkańców, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304, s. 368-378.
 • Doktor M., Miśkiewicz K., Welc E. (2017), Geopark „PIENINY” − podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne, „Prace Pienińskie”, t. 27, s. 5-39.
 • Dzioban K., Gajewski A., Kuraszyk K. (2008), Opinie mieszkańców Warszawy i otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego o przygotowaniu parku do turystyki, „Turystyka i Rekreacja”, t. 4, s. 37-44.
 • GUS (2019), Turystyka w 2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kulturaturystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html (dostęp: 15.01.2020).
 • Hibszer A. (2012), Parki narodowe w opinii mieszkańców gmin parkowych, „Acta Geographica Silesian”, nr 2 specjalny, s. 27-34.
 • Kaczmarek U. (2015), Agroturystyka w metropolii – stan i możliwości jej rozwoju w opinii mieszkańców Poznania, „Studia Periegetica”, nr 1, s. 39-49.
 • Kicińska A., Figna J. (2011), Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparków, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. 29, s. 21-28.
 • Kondej P. (2011), Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki, „Przegląd Geologiczny”, vol. 59, nr 4, s. 271-275.
 • Mika M. (2013), Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gmin Beskidu Śląskiego, „Prace Geograficzne”, nr 134, s. 83-100.
 • Moskwa K., Miraj K. (2018), Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii, „Geotourism”, nr 3-4, s. 3-10.
 • Niezgoda A. (2010), Społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej – przykład mieszkańców Poznania, „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia”, nr 4, s. 357-368.
 • Ratajczak-Szczerba M. (2014), Znaczenie dziedzictwa geomorfologicznego obszarów nizinnych w turystyce w świetle różnych metod badawczych, „Acta Geographica Sielesiana”, nr 15, s. 43-53.
 • Rogowski M., Nadolski M. (2015), Turystyka rowerowa w aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców, „Studia Periegetica”, nr 2, s. 137-155.
 • Sidorczuk M., Krzeczyńska M., Ścibisz M. (2012), Rozwój geoturystyki w Polsce oraz możliwość jej adaptacji dla turystyki społecznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 259, s. 85-94.
 • Słomka T., Kicińska-Świderska A. (2004), Geoturystyka – podstawowe pojęcia, „Geoturystyka”, nr 1, s. 5-7.
 • Toman T., Borzyszkowski J. (2012), Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 16-28.
 • UNESCO Global Geoparks Brochure (2016), http://www.globalgeopark.org/UploadFiles/2016_2_16/UNESCO%20Global%20Geopark%20Brochure.pdf (dostęp: 22.02.2020).
 • Żyto A. (2017), Uwarunkowania rozwoju geoturystyki na wyspie Wolin w powiązaniu z koncepcją utworzenia geoparku, nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. A. Kostrzewskiego, WNGiG, UAM.
 • Żyto A. (2019a), Uwarunkowania rozwoju geoturystyki na wyspie Wolin [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, nr 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 147-168.
 • Żyto A. (2019b), Charakterystyka turystów odwiedzających Woliński Park Narodowy [w:] A. Niezgoda, Ł. Nawrot (red.), Kierunki rozwoju współczesnej turystyki, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków, s. 95-107.
 • [www 1] https://thriveglobal.com/stories/what-does-detourism-mean/ (dostęp: 4.02.2020).
 • [www 2] http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/turystyka-na-wyspie-wolinankieta/ (dostęp: 1.02.2017).
 • [www 3] http://www.kamienskie.info/turystyka-na-wyspie-wolin-ankieta/ (dostęp: 1.02.2017).
 • [www 4] www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol29/kicinska_pek_29_2011 (dostęp: 20.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-8999ed3e-0dbe-4971-856f-7ffc926c0d31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.