PL EN


2016 | 262 | 37-46
Article title

Media w promocji usług systemowych na przykładzie Parku Śląskiego

Content
Title variants
EN
Media in promotion of systematic services on the example of the Silesian Park
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konsumpcja czasu wolnego przez mieszkańców dużych aglomeracji jest coraz częściej realizowana w przestrzeni miejskiej. Park miejski może być podmiotem zorientowanym na zaspokajanie szerokiego zakresu potrzeb m.in.: rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych. Oferta Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA (nazwa marki do komunikacji na zewnątrz – Park Śląski) jest przykładem usług systemowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie preferencji odwiedzających w zakresie mediów wykorzystywanych w promocji oferty usług systemowych Parku Śląskiego. Płaszczyzną dla prezentowanych w artykule rozważań są wyniki badań bezpośrednich zrealizowanych w Parku Śląskim w 2014 r. Wyniki badań wskazują, iż z uwagi na różnorodność odwiedzających pod względem zmiennych społeczno-demograficznych i behawioralnych konieczne jest przeprowadzenie segmentacji lokalnej społeczności.
EN
The consumption of leisure by inhabitants of large agglomerations is increasingly being implemented in the urban space. Park city may be the entity oriented to satisfy the needs of a wide range e.g.: recreation, tourist, cultural and sports activities. Offer Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA (common name Silesian Park) is an example of systematic services. The purpose of this article is to present media visitors’ preferences used to the promotion offer of Silesian Park systematic services. Background for considerations presented in the article are the results of direct research conducted in the Silesian Park in 2014. The results show that due to the diversity of visitors in terms of socio-demographic and behavioral variables segmentation is necessary to conduct for the local community.
Year
Volume
262
Pages
37-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
References
 • Dąbrowska A. (2005), Usługi turystyczne a czas wolny, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Derek M. (2014), Miejska przestrzeń czasu wolnego [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Makówka M. (2006), Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 716.
 • Maslow A.H. (1954), Motivation and personality, Harper and Row, New York.
 • Milian L. (2010), Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 • Piekut M. (2013), Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych, „Economics and Management”, nr 3.
 • Pięta J. (2014), Pedagogika czasu wolnego, Wydaw. FREL, Warszawa.
 • Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008 (2010), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • Stasik A. (2010), Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Winiarski R. (red.) (2012), Rekreacja i czas wolny, Wydaw. ŁOŚGRAF, Warszawa.
 • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://wpkiw.4bip.pl/datadir/doc/bip_1409559495.pdf (dostęp: 18.07.2015).
 • [www 2] http://www.parkslaski.pl/o-parku/historia-parku.html (dostęp: 18.07.2015).
 • [www 3] http://www.parkslaski.pl/o-parku/park-slaski-w-liczbach.html (dostęp: 18.07.2015).
 • [www 4] http://www.parkslaski.pl/atrakcje.html (dostęp: 18.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-89b6eba5-d406-46f1-9612-a3a7287b406b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.