PL EN


2015 | 236 | 46-60
Article title

Od barteru do pieniądza wirtualnego - charakterystyka procesu dematerializacji pieniądza

Content
Title variants
EN
From Barter to Virtual Currency- the Characteristic of Money Dematerialisation Process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pieniądz, choć podlega nieustannym przemianom nadającym mu coraz to bardziej umowny charakter, nieprzerwanie stanowi ważny element gospodarki od momentu pojawienia się monet w VII w. p.n.e. w starożytnej Grecji. W artykule omówiono przykłady różnych form pieniądza, występujących w gospodarce na przestrzeni dziejów: pieniądza towarowego, papierowego oraz wirtualnego. Celem tej analizy jest przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi formami pieniężnymi oraz wskazanie ich mocnych i słabych stron. W ten sposób pokrótce zaprezentowano przebieg procesu dematerializacji pieniądza, od momentu wyłonienia się pieniądza towarowego z wymiany barterowej aż do współczesnych walut wirtualnych.
EN
Money has been an important part of economy since the appearance of coin money in the 7th centrury BC. However, before implementing coin money, there were numerous forms of money existing in different civilisations in early stage of development. This paper discusses few examples of commodity, paper and virtual money so as to find similarities and dissimilarities in applied forms of money. Furthermore, the article provides a brief comparison of disadvantages of all presented forms of money which finally lead to the development of a new, more sophisticated kind of money. As a result, virtual currencies have become a part of the contemporary economics.
Year
Volume
236
Pages
46-60
Physical description
Contributors
References
 • Adamczyk J. (2004), Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 • Borcuch A. (2007), Pieniądz elektroniczny, pieniądz przyszłości: analiza ekonomiczno- -prawna, CeDeWu, Warszawa.
 • Borcuch A. (2010), Pieniądz w ekonomii i socjologii, CeDeWu, Warszawa.
 • Cywiński H. (1982), Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Dylewski A. (2011), Historia pieniądza na ziemiach polskich, Carta Blanca, Warszawa.
 • European Central Bank (2012), Virtual Currency Schemes, ECB, Frankfurt am Main.
 • Friedman M. (1994), Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • Furness W. (1910) The Island of Stone Money UAP of the Carolines, J.B. Lippincott Company, Filadelfia, Londyn.
 • Gilliland C. (1975), The Stone Money of Yap. A Numismatic Survey, Smithsonian Institution Press, City of Washington.
 • Goldberg D. (2005), Famous Myths of "Fiat Money", "Journal of Money, Credit & Banking", nr 5/37.
 • Gruszecki T. (2004), Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Herodot (2006), Dzieje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Horesh N. (2012), From Chengdu to Stockholm: A Comparative Study of the Emergence of Paper Money in East and West, "Provincial China", nr 1/4.
 • Huerta de Soto J. (2009), Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Kim J. (2011), How Modern Banking Originated: The London Goldsmith-bankers' Institutionalisation of Trust, "Business History", nr 6/53.
 • Kopernik M. (1924), Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza traktat o biciu monety, b.w., Warszawa-Kraków-Lublin.
 • Kunisz A. (1971), Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e.: od reform Karakalli do przywrócenia emisji antoniniana, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Malinowski B. (1932), Argonauts of the Western Pacific, George Routledge & Sons, London.
 • Menger C. (1892), On the Origins of Money, "Economic Journal", No. 2.
 • Mielczarek M. (2006), Psucie pieniądza w starożytnej Grecji [w:] K. Filipow (red.), Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina, PTN, Warszawa.
 • Mises L. von (1953), The Theory of Money and Credit, Yale University Press, New Haven.
 • Mishkin F. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Morawski W. (2002), Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Niczyporuk P., Talecka A. (2006), Nummularii jako strażnicy jakości monet w starożytnym Rzymie [w:] K. Filipow (red.), Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina, PTN, Warszawa.
 • Olszak C., Zięba E. (2007), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrucha J. (2008), Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Powell J. (2005), A History of the Canadian Dollar, Bank of Canada, Ottawa, Ontario.
 • Rolnick A., Velde F. (1997), The Debasement Puzzle: An Essay on Medieval Monetary History, "Quarterly Review", nr 4/21.
 • Rymarczyk J., red. (2012), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa.
 • Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa.
 • Suchodolski S. (1973), Mennictwo polskie w XI w. i XII w., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Sztetyłło J. (1968), Asperioles i Marca Cunarum, "Wiadomości Numizmatyczne", nr 2/XII.
 • Szymankiewicz M. (2014), Bitcoin - wirtualna waluta internetu, Helion, Gliwice.
 • Turpin J. (2013), Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored Legal Framework, "Indiana Journal of Global Legal Studies", nr 1/21.
 • Yulu Ch. (2012), Chińska waluta a świat, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • [www 1], http://www.clevelandfed.org/research/commentary/2004/0201.pdf (dostęp: 12.11.2013).
 • [www 2], http://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/ (dostęp: 1.03.2015).
 • [www 3], http://www.riksbank.se/en/The-Riksbank/History/Money-and-power-the-historyof- Sveriges-Riksbank/Stockholms-Banco/ (dostęp: 8.03.2015).
 • [www 4], http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2002/Backstrom-In-the-wakeof- financial-turmoil/ (dostęp: 8.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8b714f55-7c57-4190-afdd-2e5a6ade9620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.