PL EN


2016 | 271 | 189-198
Article title

Zróżnicowanie warunków zatrudnienia w warunkach globalizacji

Content
Title variants
EN
Diversity of employment conditions in EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu podejmuje problem zróżnicowania warunków zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce. Procesy globalizacyjne wpłynęły na funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw w wielu aspektach. Jednym z nich jest aktywność na rynku pracy i zatrudnienie. Zachodzące procesy wymuszają dostosowania przedsiębiorstw, zarówno w kwestii wielkości popytu na pracę jak i jego struktury. Zachowanie pozycji konkurencyjnej wymaga elastycznego dostępu do czynników produkcji. Przedsiębiorstwa poszukują zatem możliwości wykorzystania zasobów pracy w miarę potrzeb produkcyjnych, które dynamicznie zmieniają się w czasie. Tradycyjny model zatrudnienia (umowa na czas określony, stały i pełny wymiar czasu pracy itp.), nie odpowiadają wymogom nowoczesnego procesu organizacji produkcji. W artykule omówiono konsekwencje procesów związanych ze wzrostem otwartości i intensyfikacja powiązań między gospodarkami dla kontraktu zatrudnienia. Wynikające z procesów globalizacyjnych potrzeby pracodawców w zakresie większej elastyczności zasobów pracy, pociągnęły za sobą wzrost udziału pracy wykonywanej w niestandardowy sposób, a tym samym – wyraźny rozwój różnorodności form zatrudnienia. Różnorodność ta dotyczy w szczególności wymiaru czasu pracy, stabilności zatrudnienia, typów zawieranych umów oraz organizacji czasu pracy. W tekście posłużono się prezentacją danych statystycznych pochodzących głównie z Eurostat. Wyniki potwierdzają postęp procesu heterogenizacji warunków zatrudnienia jaki miał miejsce większości krajów UE.
EN
This paper takes on the issue of diversity of employment conditions in modern labour market. Globalization processes have strong impact on companies in many aspects. One of them is labour market performance and employment policy. Competitiveness on globalized market requires flexible access to factors of production. Therefore, firms need to use labour resources as the production dynamically changes over time. The traditional model of employment (fixed term contract, full time employment, etc.), does not meet the requirements of market demands. The article discusses the consequences of the processes associated with increasing openness and competitiveness of economies. The results confirm heterogenization of employment contract.
Year
Volume
271
Pages
189-198
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
References
 • Beaulieu E., Dehejia V.H. i Zakhilwal H.O. (2004), International Trade, Labour Turnover and the Wage Premium: Testing the Bhagwati-Dehejia Hypothesis for Canada.
 • BKL (2015), http://bkl.parp.gov.pl/.
 • Cazes S. i Nešporová A. (2003), Labour Markets in Transition: Balancing Flexibility & Security in Central and Eastern Europe, International Labour Organization.
 • Costinot A., Vogel J. i Wang S. (2013), An Elementary Theory of Global Supply Chains, "The Review of Economic Studies", 80(1).
 • Wach K. (2007), Comparative Analysis of Working Conditions in the European Union Member States, Economics & Competition Policy, (9).
 • Erickson C. i Kuruvilla S. (1994), Critical Junctures in the Transformation of Industrial Relations Systems: A Comparative Study of Nine Countries, Inponencia presentada en la 4th Bargaining Group Conference, Toronto.
 • Eurostat (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Eyraud F. i Vaughan-Whitehead D. (eds.) (2007), The Evolving World of Work in the Enlarged EU: Progress and Vulnerability, Intl Labour Organisation.
 • Furnham A. (2005), The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in the Organization, Psychology Press.
 • Grossman G.M. i Rossi-Hansberg E. (2006), Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring (No. w12721), National Bureau of Economic Research.
 • GUS (2015), http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Kolek A. (2014), Prekariat jako nowa klasa społeczna. Geneza, istota, wyzwania, maszynopis, Uniwersytet Warszawski.
 • Kryńska E. (ed.) (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • MF (2015), http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/ sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/informacja-kwartalna.
 • Sandor E. (2011), European Company Survey 2009: Part-time Work in Europe, Publications Office of the European Union.
 • Sedlak&Sedlak (2014), Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku, Raport Sedlak& Sedlak, Kraków.
 • Strzelecki P., Saczuk K. i Wyszyński R. (2009), Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, Bank i Kredyt, (6).
 • Sysko-Romańczuk S. (2011), Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, Master of Business Administration, 19(1).
 • Walker A. i van der Maesen L. (2004), Social Quality and Quality of Life. In Challenges for Quality of Life in the Contemporary World, Springer Netherlands.
 • Wilthagen T. i Tros F. (2004), The Concept of "Flexicurity": A new Approach to Regulating Employment and Labour Markets, European Review of labour and research, 10(2). Working Time and Work-life Balance in European Companies: Establishment Survey on
 • Working Time 2004-2005, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 • ZUS (2012), Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2009-2011, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8c4ec5b1-65b6-4937-88b0-a14d2dc45d31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.