PL EN


2017 | 316 | 45-56
Article title

Porządek naturalny i pozytywny w interpretacji polskich fizjokratów

Content
Title variants
EN
Natural order and positive order according to Polish physiocrats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
olscy fizjokraci rekrutowali się spośród magnaterii, średniej oraz górnej warstwy ziemiaństwa. Polscy zwolennicy nowej koncepcji ekonomicznej w centrum swych zainteresowań nie postawili kwestii liberalizacji życia gospodarczego, ale kwestię „ratowania” upadającej Rzeczypospolitej. Dlatego też opowiadali się za: wzmocnieniem pozycji władcy i za sanacją finansów publicznych, poprawą opłacalności produkcji rolnej, likwidacją pańszczyzny, ograniczeniem przywilejów ekonomicznych szlachty, polepszeniem sytuacji ekonomicznej chłopstwa, rozwojem miast i produkcji manufakturowej (przemysłowej). Wśród polskich fizjokratów wyjątkową rolę odegrali: Antoni Popławski, Hieronim Stroynowski, Hugon Kołłątaj.
EN
Polish physiocrates come from baronage, the middle class of squirearchy and the upper stratum of bourgeoisie. Polish supporters of the new economic theory did not place the issue of liberalisation of the economic life in the center of their interests, but the issue of rescuing the deteriorating Republic. That was the reason that they were for empowering the position of the rule and financial reconstruction, the improvement of profitability the arable farming, dismantling of serfdom, the limit of economic privileges of peerage, the improvement of economic situation of peasantry, development of cities and development of industrial production. The exceptional role among Polish physiocrats played: Antoni Popławski, Hieronim Stroynwski, Hugon Kołłątaj.
Year
Volume
316
Pages
45-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
 • Blaszke M. (2000), Obraz i naprawa Rzeczypospolitej w myśli społeczno-politycznej fizjokratyzmu Baudeau i Le Mercie de la Riviere, PAN IFiS, Warszawa.
 • Fujak H. (1996), Moralność a gospodarka - Antoni Popławski [w:] J. Rosicka, Physiocracy Yesterday and Today. Economy - Philosophy - Politics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Glapiński A. (2006), Meandry historii ekonomii. Między poezją a matematyką, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kołłątaj H. (1810), Porządek fizyczno-moralny, czyli nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia, T. I, Drukarnia Jana Maja, Kraków.
 • Kołłątaj H. (1986), Do prześwietnej deputacji dla ułożenia projektu konstytucji [w:] Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Leszczyński S. (1987), Głos wolny wolność ubezpieczający, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin.
 • Lityńska A. (1996), Idee fizjokratyczne w twórczości profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] J. Rosicka, Physiocracy Yesterday and Today. Economy-Philosophy- Politics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Popławski A. (1774), Zbiór niektórych materii politycznych, Drukarnia Pijarów, Warszawa.
 • Quesnay F. (1928), Pisma wybrane, Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 • Stroynowski H. (1805), Nauka prawa przyrodniczego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów, Warszawa.
 • Tync S. (1922), Nauka moralna w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8ddcd407-bd46-4ec0-b1e2-caa9b16053fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.