PL EN


2016 | 289 | 153-163
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial diversity of NEETs on labour market in European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące problemów ludzi młodych na rynku pracy, w tym zagrożonych zaklasyfikowaniem do kategorii NEET. Osoby niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tworzą heterogeniczną grupę, do której powinny być adresowane działania o zróżnicowanym charakterze. Stąd, jednym z priorytetów prac Komisji Europejskiej stało się przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji oraz wspieranie zatrudniania osób młodych. Zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych krajów członkowskich UE wpływa na przyjęte w strategii Europa 2020 krajowe cele edukacyjne i w obszarze zatrudnienia oraz szanse ich realizacji. Uwzględniając powyższe przesłanki, celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania wskaźnika NEET w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2014 oraz ocena potencjalnych możliwości realizacji celu edukacyjnego, sformułowanego w strategii Europa 2020.
EN
The article presents the problems of young people on labor market, with special emphasis to NEET group. Youth who are not in employment, education or training constitute a heterogeneous group, therefore activities addressed to them should be of various nature. Thus, one of the priorities of the European Commission’s work has become preventing premature leaving of the education system and promoting the employment of young people. The diversity of socio-economic situation of individual EU member states affects the national educational and employment goals formulated in strategy Europe 2020 and opportunities for their implementation. Considering the aforementioned conditions, the goal of the paper is to present diversity in NEET rate in EU-28 between 2004 and 2014 and to assess potential probability of achievement of education objectives by individual member states in the perspective of 2020.
Year
Volume
289
Pages
153-163
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
  • Bridging The Gap: New Opportunities For 16-18 Year Olds Not In Education, Employment Or Training (1999), Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty July 1999, Department for Education and Employment, London, http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf (dostęp: 12.02.2015).
  • Nagel K. (2013), Wpływ kryzysu na sytuację osób młodych na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów, "Humanites and Social Sciences", vol. XVIII, nr 20 (4).
  • NEETs Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics, Costs and Policy Responses in Europe, (2012), Publications Office of the European Union, Eurofound, Luxembourg.
  • Skórska A. (2016), Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r., Europa 2020, Bruksela.
  • Szcześniak M., Rondon G. (2011), Pokolenie ani-ani: o młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, "Psychologia Społeczna", nr 63/18.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 20.12.2.13.
  • [www 1] http://eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 10.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8df5d627-2197-4284-be8c-b860553e3eb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.