PL EN


2017 | 334 | 120-130
Article title

Ocena poziomu rozwoju infrastruktury służącej kształtowaniu i ochronie środowiska w województwach Polski

Content
Title variants
EN
An assessment of level of development infrastructure in the environmental protection in Polish voivodeships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość środowiska naturalnego jest niezbędnym elementem umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie procesów gospodarczych poprzez dostarczanie zasobów naturalnych. Ważnym czynnikiem w tym zakresie jest więc podejmowanie działań o charakterze infrastrukturalnym, służących kształtowaniu i ochronie środowiska, które mogą łagodzić bądź w pełni likwidować skutki współczesnych zagrożeń ekologicznych generowanych przez poszczególne sektory gospodarki narodowej. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury służącej ochronie oraz kształtowaniu środowiska jest jednak warunkowane wieloma czynnikami, które wynikają często z odmiennych dróg rozwoju społeczno- -gospodarczego krajów oraz regionów. Poziom rozwoju infrastruktury ekologicznej poszczególnych regionów Europy jest wyraźnie zróżnicowany, a zjawisko to dotyczy także Polski. Celem opracowania jest więc identyfikacja poziomu rozwoju infrastruktury służącej ochronie i kształtowaniu środowiska w województwach Polski na podstawie wybranych cech diagnostycznych.
EN
Quality of the natural environment is an essential element for the proper functioning of economic processes by providing natural resources. An important factor in this regard is the taking of actions, mainly of the infrastructural character, which serve to shape and protect the environment, which may mitigate or fully eliminate the effects of modern environmental threats generated by particular sectors of the national economy. Creating and developing the infrastructure to protect and shape the environment is, however, conditioned by many factors that often result from the different socioeconomic development paths of different countries and regions. The level of development of ecological infrastructure in particular regions of Europe is therefore clearly differentiated, and this phenomenon also affects the internal structure of administrative division of Poland. The aim of the study is therefore to identify the level of development of infrastructure for environmental protection and development of voivodeships in Poland.
Year
Volume
334
Pages
120-130
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
author
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
References
 • Arce R., Gullón N. (2000), The Application of Strategic Environmental Assessment to Sustainability Assessment of Infrastructure Development, “Environmental Impact Assessment Review. Assessment Methodologies for Urban Infrastructure”, No. 20(3).
 • Bąk I., Sompolska-Rzechuła A. (2006), Ranking województw Polski pod względem produkcji artykułów rolnych, „Acta Agraria et Silvestria. Ser. Agraria”, Vol. XLVII.
 • Brol R. (1998), Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Dobrzański G. (2010), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dolata M. (2015), Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 40, t. 2.
 • Górka K. (2014), Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 3(36).
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lira J., Wysocki F. (2004), Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9.
 • Mirończuk A. (1996), Wpływ stanu infrastruktury na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich [w:] Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa, WSRP, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Siedlce.
 • Myna A. (2012), Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Paluch Ł. (2014), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego w wymiarze gospodarczym i ekologicznym, „Roczniki Naukowe SERIA”, t. XVI, z. 6.
 • Paluch Ł. (2015), Zastosowanie taksonomii w procesie pomiaru i oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako efektu realizowanej polityki społecznej [w:] M. Kowalska (red.), Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce – podręcznik dla studentów kierunków społecznych, ekonomicznych i rolniczych, Wydawnictwo UR, Kraków.
 • Piekara A. (1990), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, „Państwo i Kultura Polityczna”, nr 9.
 • Sochacka-Krysiak H. (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy [w:] M. Sadowy (red.), Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, SGH, Warszawa.
 • Vanderhaegen M., Muro E. (2005), Contribution of a European Spatial Data Infrastructure to the Effectiveness of EIA and SEA Studies, “Environmental Impact Assessment Review”, No. 25(2).
 • Zimny A. (2008), Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, PWSZ, Konin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8dfba5df-0941-4520-b248-c3c26dec4a10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.