PL EN


2017 | 309 | 122-130
Article title

Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of international migration in the regional development in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej i otwarcia europejskich rynków pracy dla Polaków wzrosło znaczenie migracji zagranicznych i ich skutków dla rozwoju poszczególnych regionów. Ocena migracji zagranicznych w kategoriach szans i zagrożeń dla rozwoju regionów, mimo iż niejednoznaczna, właściwie stawia współczesne wyjazdy i ich skutki w świetle zagrożeń rozwojowych. Oddziałują zatem bardziej takie konsekwencje migracji jak: utrata kapitału ludzkiego i społecznego, spadek populacji i zniekształcenie struktury wiekowej , deficyty w zasobach pracy, odpływ osób wykształconych i pracowników określonych branż oraz obniżenie wielkości budżetów samorządowych. Mimo dokonującego się dzięki migracjom transferu dochodów, podniesienia poziomu życia i zamożności rodzin migranckich, zmniejszenia skali bezrobocia oraz wzrostu kompetencji zawodowych migrantów, siła oddziaływania pozytywnych konsekwencji migracji jest wyraźnie mniejsza.
EN
After a decade of membership in the European Union and the opening of the European job markets for the Poles, the importance of foreign migration and its influence on the development of individual regions grew significantly. The evaluation of foreign migration with regard to the opportunities and dangers for regional development – even if ambiguous – rightly puts foreign trips and their results in the context of developmental dangers. Therefore, the following consequences of migration have more influence: loss of human and social capital, decrease in population and distortion of age structure, deficit of workforce, educated personnel and workers within specific lines of business, smaller local budgets. Despite the transfer of income, increasing standards of living and wealth of migrant families, decreasing unemployment and growing occupational competences of the migrants resulting from migration, the influence of positive consequences of migration is visibly smaller.
Year
Volume
309
Pages
122-130
Physical description
Contributors
author
  • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Polityki Regionalnej
References
  • Solga B. (2013), Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8e19d138-60e0-43b6-beff-3dd266edc0c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.