PL EN


2015 | 240 | 101-113
Article title

Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji UE

Authors
Content
Title variants
EN
Independence of statutory auditors conducting audits of financial statements of public interest entities in the light of new EU regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawód biegłego rewidenta jako zawód zaufania publicznego wymaga, aby czynności rewizji finansowej były wykonywane z zachowaniem jego niezależności od badanej jednostki. Niezależność biegłego rewidenta gwarantuje obiektywną ocenę badanej jednostki oraz wydanie rzetelnej i bezstronnej opinii, co nabiera szczególnego znaczenia w ocenie jednostek zainteresowania publicznego. Dla zapewnienia harmonizacji i jednolitego stosowania przepisów dotyczących ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym stosowania zasady niezależności, Komisja Europejska wydała rozporządzenie regulujące szczegółowe wymogi w tym zakresie. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena proponowanych przez Komisję Europejską zmian związanych ze wzmocnieniem niezależności biegłych rewidentów przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego.
EN
Since the statutory auditor is a profession of public trust, it is crucial that audits of financial statements are conducted independently from the entities they concern. The independence of the statutory auditor guarantees the objective evaluation of the audited entity and the delivery of a reliable and objective opinion, which is particularly important in case of public interest entities. To ensure the harmonization and consistent application of the legal regulations concerning statutory audits of public interest entities’ financial statements, including the principle of independence, the European Commission has issued a regulation presenting the detailed requirements thereof. The purpose of this article is to present and evaluate the changes proposed by the European Commission to strengthen the independence of statutory auditors conducting audits of financial statements of public interest entities.
Year
Volume
240
Pages
101-113
Physical description
Contributors
author
References
  • Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dz.U. UE nr L 158/196.
  • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanychsprawozdań finansowych. Dz.U. UE nr L 157/87.
  • Jakubczyk-Cały E. (2015), Wybór, rotacja i odwołanie biegłego rewidenta i firm audytorskich w świetle nowych regulacji unijnych, [w:] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej – teoria, regulacje, praktyka, Materiały pokonferencyjne Jachranka, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
  • Kodeks etyki zawodowych księgowych, Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, Międzynarodowa Federacja Księgowych, Krajowa Izba BiegłychRewidentów, Warszawa 2009.
  • Pfaff J. (2008), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. Dz.U. UE L 158/770.
  • Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,2009. Dz.U. nr 77, poz. 649.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8f81b5dd-aea7-403f-8765-29343aa35edd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.