Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 249 | 11-22

Article title

Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej

Content

Title variants

EN
Social competence during the vocational needs of social locistics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niektórych obszarach działalności organizacji obserwujemy zmianę w sposobach podejmowania decyzji zarządczych, polegającą na stopniowym odchodzeniu od aspektów kosztowych jak o głównego wyznacznika efektywnościowego w kierunku wzmacniania argumentów związanych z ogólnie rozumianym dobrem klienta czy beneficjenta. Co za tym idzie, sukces podmiotu funkcjonującego w takich uwarunkowaniach wymaga nie tylko redefiniowania wiązki celów zarządczych, ale również dysponowania odpowiednio dobraną kadrą, posiadającą zarówno kompetencje zawodowe sensu striclo, ja k i kompetencje społeczne. W tak zarysowanym obrazie na rynku pracy poszukiwani są menedżerowie logistyki wrażliwi społecznie.
EN
In some areas activities o f the organization we observe a change in the methods ot management decision-making. It can be explained in part by gradual abandonment o f cost aspects, as the main determinant o f the efficiency, in order to strengthen the arguments related with generally understood good customcr or beneficiary. Conseąuently the success o f the entity operating in such circumstances requires not only a redefinition o f the beam management purposes but also disposability appropriately selected staff. This sta ff must have both professional competence in the strict sense as well as social competence (or, more broadly - social-emotional). Therefore, job market sees growing demand for socially sensitive iogistics managers.

Year

Volume

249

Pages

11-22

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

References

 • Allen J., Valden R. (2 0 10), Flexible Professional in the Knowledge Society, Springer.
 • Arghode V. (2013), Emotional and Social Intelligence Competence: Implicalions fo r Instruction, „International Journal o f Pedagogies & Leaming”, No. 8(2).
 • Argyle M. (1978), Social Interaclion, Tavistock Publication Ltd., London.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 r., http://bkl.parp.gov.pl/projekt (dostęp: 14.05.2015).
 • Bjomali E., Storen L. (2012), Examining Competence Factors that Encourage łnnovative Behaviour by European Higher Education Graduate Professional, „Journal o f Smali Business an d Enterprise Development”, Vol. 19, No. 3.
 • Bobrowsk a -Jabłońska K. (2003), Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w kształceniu w SGH - raport z badań, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/l 7 (dostęp: 14.05.2015).
 • Efekty kształcenia jako podstawa budowy programów studiów. Pomocne informacje, http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/sites/default/fdes/efekty_ksztalceniajako_podstawa_budowy_programow.pdf (dostęp: 15.08.2015).
 • Faheem A., Fernando Capretz L., Campbell P. (2012), Evaluating the Demand fo r Soft Skills in Software Development, „IT Professional”, Vol. 14, No. 1.
 • Lang N.C. (2010), Group Work Practice to Advance Social Competence: A Specialized Methodology for Social Work, Columbia University Press, New York.
 • Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Nonaka 1., Takeuchi II. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxfbrd University Press, N ew York.
 • Perry W. (1999), Forms o f Intellectual and Ethical Development in the College Years: A Scheme, Jossey-Bass Higher and Adult Education Series, San Francisco.
 • Podgórski A. (2010), Raport z badania „Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawskopomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych". Informator 2010, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Toruń, https://www.biurokarier.umk.p1/documents/l 0656/216325/Raport+-+pracodawcy+-+2010.pdf (dostęp: 16.05. 2015).
 • Poprawa R. (2001), Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem [w:] G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Reitz S. (2012), lmproving Social Competence via E-learning? The Example of Human Rights Education. Peter Lang, GmbH, InternationalerVerlag der Wissenschaften, Frankfurt.
 • Rodgriguez D. (2002), Developing Competency Model to Promote Integrated Humań Resource Practices, „Humań Resource Management”, Vol. 41.
 • Słownik Języka Polskiego (2010), PWN, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2013), Nowe wyzwania w kształceniu logistyków na poziomie studiów wyższych [w:] J. Szołtysek, B. Detyna (red.) Logistyka. Współczesne wyzwania nr 4, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 143-144.
 • Szołtysek J., Płaczek E., Twaróg S. (2014), Konieczność kształtowania kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej [w:] J. Matysiewicz (red.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Placet, Warszawa, s. 106-107.
 • Szołtysek J., Otręba R., Twaróg S. (2012), Shaping Alumni’s Sensitivity to Issues o f Social Logistics, Management, Knowledge and Leaming, International Conference.
 • Szołtysek J., Płaczek E., Majewska J., Twaróg S. (2015), Wrażliwość społeczna ja k o kompetencja przyszłych menedżerów logistyki - rozpoznanie wstępne, Uniwersytet Gdański (artykuł po recenzji - przyjęty do druku).
 • Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europę - Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński (2008), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” . Warszawa.
 • [www 1 ] www.kształcenie.uksw.edu.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-900ebdc6-0dd1-44b0-8678-a1d29f362f0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.