PL EN


2018 | 351 | 188-201
Article title

Efektywność funkcjonowania urzędów marszałkowskich w Polsce w ujęciu nieparametrycznym

Content
Title variants
EN
A non-parametric approach to effectiveness of marshal’s offices in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy szeroko pojętej problematyki efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Przedmiotem przeprowadzonych badań własnych była efektywność funkcjonowania urzędów marszałkowskich w Polsce w latach 2005-2012. Celem badań było określenie stopnia zróżnicowania efektywności ich funkcjonowania oraz wskazanie potencjalnych przyczyn tego zjawiska. Pomiaru efektywności dokonano w ujęciu nieparametrycznym z zastosowaniem metody DEA. Opracowano także ranking urzędów marszałkowskich pod względem efektywności ich funkcjonowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy optymalizacyjnej określono natomiast różnice między wielkościami faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania przez poszczególne urzędy marszałkowskie a optymalnym ich poziomem zapewniającym efektywność funkcjonowania przy założeniu stałych efektów. Wyniki przeprowadzonych badań stanowiły podstawę do sformułowania rekomendacji dotyczących podjęcia niezbędnych działań służących poprawie efektywności funkcjonowania urzędów marszałkowskic.
EN
The article deals with the broadly understood issue of the effectiveness of public administration. The subject of the conducted research was the effectiveness of marshal’s offices in Poland in 2005-2012. The aim of the research was to determine the degree of diversification of the effectiveness of their functioning and to indicate the potential causes of this situation. The measurement of effectiveness was non-parametric and it was conducted using the DEA method. On the basis of the identified differences in effectiveness, a ranking of marshal’s offices was compiled given their effectiveness. Based on the conducted optimization analysis, the differences between the levels of the marshal’s offices actually incurred maintenance costs and their optimal levels ensuring operational efficiency under the assumption of constant effects were determined. The results of the conducted research were fundamental to formulating recommendations regarding necessary actions that have to be taken in order to improve the effectiveness of the marshal’s offices.
Year
Volume
351
Pages
188-201
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Analizy Rynku i Marketingu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Analizy Rynku i Marketingu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Analizy Rynku i Marketingu
References
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, “Management Science”,Vol. 30, s. 1078-1092.
 • Banker R.D., Gilford J.L. (1988), A Relative Efficiency Model for the Evaluation of Public Health Nurse Productivity, Mellon University Mimco, Carnegie.
 • Charnes A., Cooper W.W. (1985), Preface to Topics in Data Envelopment Analysis, “Annals of Operations Research”, Vol. 2, s. 59-94.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European Journal of Operational Research”, Vol. 2, s. 429-444.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. (2007), Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, Reference, 2. Edition, Springer, Berlin.
 • Figiel S. (2012), Rola administracji publicznej w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych gospodarek [w:] Figiel S., Kożuch A.J. (red.), Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej, IDEICO, Olsztyn, s. 17-18.
 • Kleine A. (2004), A General Model Framework for DEA, “Omega”, No. 32, s. 17-23.
 • Pawłowska M. (2003), Wpływ fuzji i przejęć na efektywność sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, NBP, Warszawa.
 • Stec M. (1999), Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Rola samorządu terytorialnego: gminy, powiatu i województwa oraz administracji rządowej w nowoczesnym państwie XXI wieku [w:] Reforma administracji publicznej, Materiały szkoleniowe: wdrożenie reformy ustrojowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, s. 9-10.
 • Tone K. (2002), A Slacks Based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis, “European Journal of Operational Research”, No. 143, s. 32-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-90909626-cb67-4e7c-ae10-b93b4502be8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.