PL EN


2016 | 272 | 98-108
Article title

Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a innowacyjność polskich regionów

Content
Title variants
EN
The quality of government at the local level and innovativeness of Polish regions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdolność do tworzenia innowacji stanowiących podstawę inteligentnego rozwoju zależy od wielu różnych czynników. Wśród nich istotna jest aktywność regionalnych władz publicznych i prowadzona przez nie polityka, ponieważ tworzą one warunki, w jakich odbywa się działalność innowacyjna podmiotów regionalnych. Głównym celem opracowania jest próba ukazania związków jakości rządzenia i innowacyjności polskich regionów (NUTS 2). Analiza została przeprowadzona na podstawie indeksu The European Quality of Government Index (EQI) oraz danych pochodzących z Regional Innovation Scoreboard, na podstawie których ustalono indeks innowacyjności regionów (RII). Uzyskane wyniki analizy regresji między badanymi zmiennymi wskazują na występowanie ujemnego związku między EQI i RII w polskich regionach.
EN
The ability to innovation depends on many different factors. Among them, the operations of regional public authorities and their policies are important because they create the conditions in which innovative activities of regional entities take place. The main objective of this study is the attempt to show the relationships between the quality of government and innovativeness of Polish regions (NUTS 1). The analysis was carried out on the basis of The European Quality of Government Index (EQI) and data from the Regional Innovation Scoreboard, on the basis which regional innovation indexes were established (RII). The results of the regression analysis between the studied variables indicate a negative relationship between EQI and RII in Polish regions.
Year
Volume
272
Pages
98-108
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Makroekonomii
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Doktorantka
References
 • Agnafors M. (2013), Quality of Government: Toward a More Complex Definition, "American Political Science Review", Vol. 107, No. 3, s. 443-455.
 • Charron N., Dijkstra L., Lapuente V. (2014), Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, "Regional Studies", No. 48(1), s. 68-90.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 144-145.
 • Dellepiane-Avellaneda S. (2010), Review Article: Good Governance, Institutions and Economic Development: Beyond the Conventional Wisdom, "British Journal of Political Science", No. 40, s. 195- 224.
 • Doloreux D. (2003), Regional Innovation Systems in the Periphery: The Case of the Beauce in Québec (Canada), "International Journal of Innovation Management", No. 7 (1), s. 67-94.
 • Drucker J., Goldstain H. (2007), Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: A Review of Current Approaches, "International Regional Science Review", Vol. 30(1).
 • European Commission (2014), Regional Innovation Scoreboard 2014.
 • Golejewska A. (2012), Kapitał ludzki, innowacje i instytucja a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • GUS (2014), Nauka i technika w 2013 r., Warszawa.
 • Halvorsen T., Hauknes J., Miles I., Roste R. (2005), On the Differences between Public and Private Sector Innovation, Public Report No. D9, NIFU STEP, Oslo.
 • Kamińska T., Fryc J., Majecka B., red. (2007), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Kopyciński P. (2014), Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego, "Zarządzanie Publiczne", nr 4(30), s. 31-46.
 • Meyer-Steamer J. (2008), Systemic Competitiveness and Local Economic Development [w:] S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, Duisburg January.
 • Nowakowska A. (2009a), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów - wnioski z badań [w:] A. Nowakowska (red.), Zdolność innowacyjna polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowakowska A. (2009b), Regionalny kontekst procesów innowacji [w:] A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Noworól K. (2012), Paradygmat partycypacji publicznej a innowacyjność w prowadzeniu spraw publicznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, s. 51-61.
 • OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, http://metrics.ekt.gr/sites/emetrics/files/Manuals/OSLO-EN_2005.pdf (dostęp: 15.11.2015).
 • Olechnicka A. (2012), Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rodríguez-Pose A., Di Cataldo M. (2015), Quality of Government and Innovative Performance in the Regions of Europe, "Journal of Economic Geography", No. 4, s. 673-706.
 • Rothstein B., Teorell J. (2008), What is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions, "Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions", No. 21, s. 165-190.
 • Uyarra E. (2010), Opportunities for Innovation through Local Government Procurement. A Case Study of Greater Manchester, NESTA Making Innovation Flourish, https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/opportunities_for_innovation_through_l ocal_government_procurement.pdf (dostęp: 18.11.2015).
 • Uyarra E., Flanagan K. (2010), Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement, "European Planning Studies", No. 18(1), s. 123-143.
 • [www 1] http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata (dostęp: 2.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9145a272-1a87-44b5-b97c-1796211898af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.