PL EN


2016 | 255 | 186-199
Article title

Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty

Content
Title variants
EN
Determinants of consumers’ behavior at the markets in Nowa Huta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących decyzje o wyborze placu targowego na miejsce dokonywania zakupów oraz przyczyn wyboru określonego placu przez mieszkańców Krakowa. W tym celu przeprowadzono marketingowe badania bezpośrednie na terenie trzech wybranych placów targowych jednej z dzielnic Krakowa – Nowej Huty, jak również w wyznaczonych punktach miasta, powszechnie uczęszczanych oraz charakteryzujących się znaczną bliskością położenia względem badanych targowisk. W badaniach uczestniczyli mikroprzedsiębiorcy, klienci placów targowych oraz potencjalni klienci. Na podstawie badań stwierdzono następujące przesłanki wyboru omawianych targowisk przez konsumentów: 1) dogodne położenie względem miejsca zamieszkania oraz ciągów komunikacyjnych; 2) wielkość targowiska; 3) bliskość zaplecza rolnego oraz dostępność płodów rolnych kupowanych bezpośrednio od producentów jako czynnik warunkujący rozpiętość oferty asortymentowej, a w rezultacie zwiększający atrakcyjność targowiska; 4) oddziaływanie niektórych megatrendów (zdrowie, indywidualizm, potrzeba nawiązywania kontaktów i spowolnienie tempa życia) na decyzje konsumentów.
EN
In the article there is an attempt to identify the decision factors for choosing a market as a place of doing the shopping and the reasons for choosing a particular market by the inhabitants of Cracow. For that reason the marketing researches have been conducted with the use of a questionnaire interview. The survey was done in the year 2014 and 2015 in three selected markets located in one of the districts of Cracow – Nowa Huta, as well as in definite points of the city, a widely attended and characterized by a proximity to the markets. In the study attended entrepreneurs, customers of markets and potential customers. Authors found out the following reasons for choosing the markets to purchase consumer goods: 1) convenient location relative to the place of residence and communication lines; 2) the size of the market; 3) proximity to agricultural areas and the availability of crops purchased directly from producers as a determinant of the diversity of agricultural products, and as a result increasing the attractiveness of the markets; 4) the impact of certain megatrends (health, individualism, the need for networking and to slow down the pace of life) on consumer decisions.
Year
Volume
255
Pages
186-199
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Boguszewski R. (2007), Zdrowie i zdrowy styl życia w Polsce. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl.
 • Karcz K. (2002), Badania zachowań konsumentów w otoczeniu wielokulturowym – aspekty metodologiczne [w:] Z. Kędzior, E. Kieżel (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G. (2010), Principles of Marketing, Pearson International Edition.
 • Kucharska B. (2014), Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, „Studia Ekonomiczneˮ, nr 187, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Maciaszczyk M. (2014), Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Maleszyk E. (2004), Procesy koncentracji w handlu wewnętrznym, „Handel Wewnętrzny”, nr 1-2.
 • Mirońska D. (2010), Zachowania nabywców na rynku – trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium GospodarkiŚwiatowejˮ, nr 27.
 • Plichta J. (2004), Merchandising [w:] J. Szumilak (red.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Płaziak M., Szymańska A.I. (2014), Rola placów targowych w strukturze przestrzennospołecznej i ekonomicznej Nowej Huty [w:] E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 2, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Płaziak M., Szymańska A.I. (2015), Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty, „Przedsiębiorczość –Edukacjaˮ, nr 11, (w druku).
 • Raźniak P. (2014), Pozycja gospodarcza miast na arenie międzynarodowej i krajowej [w:] K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcieglobalnych przemian, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A. (2013), Spatial Distribution and Differences in Migration Patterns and Revenues of Gminas in the Kraków Metropolitan Area, „Bulletinof Geography. Socio-economic Series”, 19.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L. (2004), Consumer Behavior, Pearson Education International.
 • Szepieniec D. (2012), Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwójˮ, 1.
 • Wciórka B. (2009), Co zmieniło się w stylu życia Polaków w ostatnim dwudziestoleciu? Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9158bc31-fde5-44e3-870c-0daa5af264e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.