PL EN


2016 | 300 | 52-67
Article title

Zmiany w sprawozdawczości finansowej w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości z lipca 2015 roku oraz ich wpływ na analizę wskaźnikową na przykładzie bilansu

Content
Title variants
EN
Changes in financial reporting pursuant to the amendment of accounting act in july 2015 and their impact on the ratio analysis on the example of the balance sheet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości z lipca 2015 r. wprowadziła do polskiego prawa bilansowego wiele istotnych zmian, które dotyczą m.in. prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym oraz stosowania uproszczeń w rachunkowości. Jedna z zasadniczych zmian w sprawozdawczości finansowej polega na prezentacji udziałów/akcji własnych oraz należnych wpłat na kapitał podstawowy w aktywach bilansu, a nie jak dotychczas w kapitałach własnych ze znakiem ujemnym, co powoduje wzrost sumy bilansowej i kapitałów własnych. Wielkości te uwzględniane są w wielu wskaźnikach finansowych służących ocenie sytuacji jednostki, dlatego dokonywane na ich podstawie analiza i wnioskowanie powinny być poprzedzone doprowadzeniem danych sprawozdawczych do porównywalności.
EN
Another amendment to the Accounting Act in July 2015 introduced to the Polish accounting law a number of significant changes that relate to, among others, the presentation of information in the financial statement and the use of simplifications in accounting. One of the major changes in the financial reporting process is the presentation of shares /treasury shares and called-up share capital in the balance sheet assets, not as previously, in equity with a negative sign, which causes an increase in total assets and equity. These amounts are included in many financial indicators, which are used to assess the financial situation of the company, therefore, analysis and inference based on them should be preceded by bringing the reporting data to comparability.
Year
Volume
300
Pages
52-67
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Dudek J., Golus R. (2015), Czy uproszczenia w rachunkowości spełnią zakładany cel, „Rzeczpospolita”, nr 228.
 • Maksymiuk K. (2015), Zmiany w rachunkowości nie tylko dla małych podmiotów, „Rzeczpospolita”, nr 210.
 • Markiewicz-Rudnicka D. (2012), Wiarygodność, przydatność i wierne odzwierciedlenie a użyteczność informacji sprawozdawczej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 32.
 • Nesterowicz R. (2014), Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39(3), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Dz.U. 2015, poz. 1957.
 • Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757, „Finanse , Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.
 • Świderska G.K. (2003), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 164.
 • [www 1] http://www.sgk.gofin.pl/10,196002,prezentacja-naleznych-wplat-na-kapitalpodstawowy-i-udzialow.html (dostęp: 25.03.2016).
 • [www 2] http://www.sgk.gofin.pl/10,195513,zwiekszenie-liczby-podmiotow-zobowiazanych-do-poddania.html (dostęp: 16.03.2016).
 • [www 3] https://www.experto24.pl/ngo/rachunkowosc-i-podatki/uproszczenia-w-ewidencjileasingu-od-2016-roku.html#.VrCP61LrBjg (dostęp: 29.02.2016).
 • [www 4] http://www.sgk.gofin.pl/10,195003,klasyfikacja-umow-leasingu-po-uzyskaniustatusu-jednostki.html (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 5] http://www.mf.gov.pl/uk/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/dorotapodedworna-tarnowska/-/asset_publisher/lSs7/content/uproszczone-sprawozdaniadla-malych-firm-juz-za-2015-rok-dziennik-gazeta-prawna-–-10-sierpnia-2015-r/pop_up;jsessionid=A27 (dostęp: 28.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9163dee7-59ae-4ee9-8a83-58124c0b5560
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.