Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 259 | 9-18

Article title

Ekonomia jako nauka porównawcza a problem sądów wartościujących

Content

Title variants

EN
Economics as a comparative science and the problem of normative statements

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor poddaje krytyce tradycyjny podział ekonomii na „pozytywną” oraz „normatywną”. Twierdzi, że rzeczywistym przedmiotem badań ekonomii nie jest enigmatyczna gospodarka, lecz zróżnicowane systemy gospodarcze, których porównywanie łączy ze sobą ujęcie opisowe z wartościującym. W konsekwencji autor dochodzi do wniosku, że sądy wartościujące, od których odżegnuje się ortodoksyjna ekonomia, są jej naturalnymi, immanentnymi elementami. Twierdzenia te zostały zilustrowane analizą poglądów najwybitniejszych przedstawicieli nauki ekonomii w jej historycznym rozwoju (Smith, Marks, Keynes) oraz odwołaniem do poglądów Grzegorza W. Kołodki w ramach tzw. nowego pragmatyzmu.
EN
The author criticizes the traditional division between positive and normative economics. The author claims that real subject of economics is not an enigmatic economy, but different, specific economic systems and comparing of these systems combines the descriptive and the normative approach. Consequently, the author concludes that the normative statements that are rejected by the orthodox economics, are its natural, immanent parts. These claims have been illustrated by the analysis of the views of the most eminent representatives of economic science in the history (Smith, Marx, Keynes) and by the reference to Kolodko’s new pragmatism.

Year

Volume

259

Pages

9-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

References

 • Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), The Rise and Decline of General Laws of Capitalism, „NBER Working Paper”, 20766.
 • Bałtowski M. (2015), Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm G.W. Kołodki, „Ekonomista” nr 5.
 • Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czarny B. (2010), Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Godłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2010), Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piketty T. (2013), Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press.
 • Rodrik D. (2011), The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W.W. Norton, New York, London.
 • Sandel M.J. (1998), Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 • Sen A. (2002), Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Stiglitz J.E. (2006), Making Globalization Work, W.W. Norton & Company, New York, London.
 • Wilkinson R., Pickett K. (2011), Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-91b43c67-1d2b-4470-8166-4d6f5172b3d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.