Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 146-165

Article title

Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – wyniki badań pilotażowych

Content

Title variants

EN
The importance of psychic distance in companies’ internationalization – pilot research results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań sondażowych umożliwiająca określenie luki badawczej w zakresie identyfikacji znaczenia dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Badania sondażowe, które dostarczyły wiedzy na temat znaczenia czynników dystansu psychicznego w procesie podejmowania decyzji o internacjonalizacji, pozwoliły także na przetestowanie założeń badawczych związanych z wyborem metody i techniki badawczej, założeń związanych ze sposobem doboru i liczebnością próby oraz konstrukcją narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz. Jako metodykę przyjęto krytyczną analizę literatury przedmiotu z dziedziny biznesu międzynarodowego prezentującą pojęcie dystansu psychicznego. Badania bezpośrednie zostały przeprowadzone techniką wywiadu telefonicznego na próbie 18 przedsiębiorstw zaangażowanych w proces internacjonalizacji. W wyniku przeprowadzenia badań pilotażowych opracowano ostateczną wersję projektu badań oraz skonstruowano ostateczną wersję kwestionariusza. Przyjęto, że badania bezpośrednie będą realizowane techniką wywiadu bezpośredniego na próbie 251 przedsiębiorstw. Kwestionariusz do badań bezpośrednich składa się głównie ze skal porządkowych pięcio- bądź siedmiostopniowych, w tym skali Likerta. Oryginalność prowadzonych badań polega na opracowaniu założeń badawczych, metod oraz narzędzi do pomiaru dystansu psychicznego między Polską a zagranicznymi rynkami ekspansji polskich przedsiębiorstw.
EN
Over the last few years, a number of publications have been devoted to the internationalization of Polish companies. An increasing interest in this problem has also been spurred by the transformation of the social and economic system in Poland and the Poland’s accession to the European Union. The article presents the pilot research results on the importance of psychic distance in the process of Polish companies’ internationalization. The whole research will be of quantitative nature and it will be conducted with the use of direct interview technique on the sample of 251 companies. It was decided that this technique will enable the best quality of research. The pilot research was conducted on the sample of 18 companies. Most of the managers agreed that psychic distance exists, however, it has small impact on the process of Polish companies internationalization. The respondents were asked about stimuli having impact on managerial perceptions of psychic distance. According to the majority of respondents, managerial perceptions of psychic distance depend on the international experience of managers, the knowledge of managers about international markets, the education of managers and the stability and changeability of the environment, in which the company operates. According to the managers, the most important factor having impact on decisions connected with internationalization are: cultural differences, political differences, geographic distance and the differences in economic systems The factors having impact on companies’ engagement in international markets are the level of democracy, the level of infrastructure development, different way of thinking of managers, and differences in time zones. According to the majority of respondents the managers’ perceptions about the significance of psychic distance in the process of companies internationalization depend on managers’ experience, managers’ knowledge about international markets, the level of managers’ education, the level of stability and changeability of the environment the company operates.

Year

Volume

388

Pages

146-165

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Zarządzania

References

 • Ahammad M.F., Tarba S.Y., Liu Y., Glaister K.W. (2016), Knowledge Transfer and Cross-border Acquisition Performance: The Impact of Cultural Distance and Employee Retention, “International Business Review”, No. 25, s. 66-75.
 • Bauer F., Matzler K., Wolf S. (2016), M&A and Innovation: The Role of Integration and Cultural Differences – A Central European Targets Perspective, “International Business Review”, No. 25, s. 76-86.
 • Beckermann W. (1956), Distance and the Pattern of Intra-European Trade, “The Review of Economics and Statistics”, Vol. 38(1), s. 31-40.
 • Beugelsdijsk S., Mudambi R. (2013), MNEs as a Border-crossing Multi-location Enterprises: The Role of Discontinuities in Geographic Space, „Journal of International Business Studies”, Vol. 44(5), s. 413-426.
 • Buckley P., Ghauri P. (1993), International Business Strategy. Theory and Practice,Routledge.
 • Carlson S. (1974), International Transmission of Information and the Business Firm, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, Vol. 412(1), s. 55-63.
 • Chakrabarti R., Gupta-Mukherjee S., Jayraman N. (2009), Mars – Venus Marriages: Culture & Cross-border M&A, „Journal of International Business Studies”, Vol. 40(2), s. 216-236.
 • Choi J.J., Lee S.M., Shoham A. (2016), The Effects Of Institutional Distance on FDI Inflow: General Environmental Institutions (GEI) versus Minority Protection Institutions (MIP), “International Business Review”, No. 25, s. 114-123.
 • Dow D., Karunaratna A. (2006), Developing a Multidimensional Instrument to Measure Psychic Distance Stimuli, “Journal of International Business Studies”, Vol. 37, No. 5, s. 578-602.
 • Dow D., Larimo J. (2009), Challenging and Conceptualization and Measurement of Distance and International Experience in Entry Mode Choice Research, “Journal of International Marketing”, Vol. 27, No. 2, s. 74-98.
 • Drogendijk R., Martin O.M. (2015), Relevant Dimensions and Contextual Weights of Distance in International Business Decisions: Evidence from Spanish and Chinese Outward FDI, “International Business Review”, No. 24, s. 133-147.
 • Dunning J.H. (1981), International Production and Multinational Enterprise, Allen & Unwin, London, cyt. za: W.J. Otta (1994), Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych [w:] T. Gołębiowski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 50-51.
 • Dunning (2001), The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, “International Journal of Economics and Business”, No. 8(2), s. 173-190.
 • Dunning J.H., Lundan S. (2008), Institutions and the OLI Paradigm of the Multinational Enterprise, “Asia Pacific Journal of Management”, Vol. 25, No. 4, s. 573-593.
 • Erramilli M.K., Rao C.P. (1993), Services Firms International Entry Mode Choice: A Modified Transaction Cost Analysis Approach, “Journal of Marketing”, Vol. 57, s. 19-38.
 • Evans J., Treadgold A., Mavando F. (2000), Explaining Export Development through Psychic Distance, “International Marketing Review”, No. 17, s. 164-168.
 • Gaffney N., Karst R., Clampit J. (2016), Emerging Market MNE Cross-border Acquisition Equity Participation: The Role of Economic and Knowledge Distance, “International Business Review”, No. 25, s. 267-275.
 • Ghemawat P. (2001), Distance Still Matters. The Hard Reality of Global Expansion, “Harvard Business Review”, Vol. 79, No. 8, s. 137-147.
 • Håkanson L., Ambos B. (2010), The Antecedents of Psychic Distance, „Journal of International Management”, No. 16(3), s. 195-210.
 • Hoorn A. van, Maseland R. (2016), How Institutions Matter for International Business: Institutional Distance Effects vs Institutional Profile Effects, “Journal of International Business Studies”, No. 47, s. 374-381.
 • Hutzshenreuter T., Kleidients L., Lange S. (2014), Added Psychic Distance Stimuli and MNE Performance: Performance Effect on Added Cultural, Governance, Geographic, and Economic Distance in MNE International Expansion, “Journal of International Management”, Vol. 20(1), s. 38-54.
 • Hutszschenreuter T., Kleindienst I., Lange S. (2016), The Concept of Distance in International Business Research: A Review and Research Agenda, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 18(2), s. 160-179.
 • Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalisation Process of a Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Markets Commitments, “Journal of International Business Studies”, No. 8(1), s. 23-32.
 • Johanson J., Vahlne J.E. (1990), The Mechanism of Internationalization, “International Marketing Review”, Vol. 7, No. 4, s. 11-24.
 • Johanson J., Wiedersheim P.F. (1975), The Internationalisation of the Firm: Four Swedish Cases, “Journal of Management Studies”, No. 12, s. 305-322.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2009), Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Indicators, 1996-2008, World Bank Policy Research Working Paper.
 • Keler A. (2010), Wprowadzenie do teorii poznania. Myśl filozoficzna, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kędzior Z., Karcz K. (2007), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 • Klitmøler A., Lauring J. (2016), When Distance Is Good: A Construal Level Perspective on Perceptions of Inclusive International Language Use, “International Business Review” , No. 25, s. 276-285.
 • Kostova T., Zaheer S. (1999), Organizational Legitimacy under Conditions of Complexity: The Case of the Multinational Enterprise, “Academy of Management Review”, Vol. 24, No. 1, s. 64-81.
 • Liou R.S., Rao-Nicholson R.R. (2017), Out of Africa: The Role of Institutional Distance and Host-home Colonial Tie in South African Firms’ Post-acquisition Performance in Developed Economies, “International Business Review”, No. 26, s. 1184-1195.
 • Lorentz H., Kumar M., Srai J. (2018), Managing Distance in International Purchasing and Supply: A Systematic Review of Literature from a Resource – Based View Perspective, “International Business Review”, No. 27, s. 339-354.
 • Magnani G., Zucchella A., Floriani D. (2018), The Logic behind Foreign Market Selection: Objective Distance Dimensions vs. Strategic Objectives and Psychic Distance, “International Business Review”, No. 27, s. 1-20.
 • Maseland R., van Hoorn A. (2016), How Institutions Matter for International Business: Institutional Distance Effects vs Institutional Profile Effects, “Journal of International Business Studies” , No. 47, s. 374-381.
 • Mietzel G. (2013), Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Miller S.R., Lavie D., Delios A. (2016), International Intensity, Diversity, and Distance: Unpacking the Internationalization-performance Relationship, “International Business Review”, No. 26, s. 907-920.
 • Mohr A., Batsakis G. (2018), Firm Resources, Cultural Distance and Simultaneous International Expansion in the Retail Sector, “International Business Review”, No. 27, s. 113-124.
 • Nowak S. (2019), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nordmann E.R., Tolstoy D. (2014), Does Relationship Psychic Distance Matter for the Learning Process of Internationalizing SMSes? “International Business Review”, Vol. 23(1), s. 30-37.
 • O’Grady S., Lane H. (1996), The Psychic Distance Paradox, “Journal of International Business Studies”, Vol. 27, Iss. 2, s. 309-333.
 • Ojala A. (2015), Geographic, Cultural and Psychic Distance to Foreign Markets in the Context of Small and New Ventures, “International Business Review”, Vol. 24(5), s. 825-835.
 • Sagan A. (2013), Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Slangen A., Beugelsdijk S., Hennart J.F. (2011), The Impact of Cultural Distance on Bilateral Arm’s Length Exports. An International Business Perspective, “Management International Review,” No. 51, s. 875-896.
 • Sousa M.P., Bradley F. (2005), Global Markets: Does Psychic Distance Matter? “Journal of Strategic Marketing”, No. 13, s. 43- 59.
 • Sousa C., Bradley F. (2008), Cultural Distance and Psychic Distance: Two Pears in a Pod? ”Journal of International Marketing”, No. 14(1), s. 49-70.
 • Sousa M.P., Lages L.F. (2011), The PD Scale: A Measure of Psychic Distance and Its Impact on International Marketing Strategy, “International Marketing Review”, No. 2(2), s. 201-222.
 • Sousa C.M.P., Lengler J. (2009), Psychic Distance, Marketing Strategy and Performance in Export Ventures of Brazilian Firms, “Journal of Marketing Management”, Vol. 25, No. 5, s. 591-610.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-91f4d911-3a25-44b9-bfdb-cd5f8d28f602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.