PL EN


2016 | 299 | 207-221
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP

Content
Title variants
EN
Corporate social responsibility as a concept essential for the functioning of SMEs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój sektora MŚP wymaga od firm podejmowania aktywnych działań, które niejednokrotnie wychodzą poza główny nurt ich zainteresowań biznesowych. Takimi są aktywności z obszaru CSR. Działania społecznie odpowiedzialne często traktowane bywają jako przejaw filantropii lub PR firmy. Coraz częściej jednak tworzenie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym staje się ważnym czynnikiem wzrostu konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie miejsca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w życiu gospodarczym MŚP.
EN
The development of the SME sector requires companies to take effective actions, which often go beyond the mainstream of their business interests. These areactivities from the CSR area. Social responsibility activities often tend to be regarded as company’s philanthropy or PR manifestation. Increasingly, however, the creation of business relationships with the external and internal environment becomes an important factor in competitiveness. The purpose of this article is to present the role of corporate social responsibility in the SMEs business life.
Year
Volume
299
Pages
207-221
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Baran G. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, „III Sektor”, nr 6.
 • Borowiec L. (2013), Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 129, Szkoła Główna Handlowa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz. Urz. Unii Europejskiej L330/1 z dnia 15.11.2014, www.mf.gov.pl.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jeżowski P. (2007), Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych [w:] P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, SGH, Warszawa.
 • Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia (2006), Wspólnoty Europejskie, https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf (dostęp: 5.02.2016).
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport (2011), MillwardBrown SMG/KRC, PwC dla PARP, Warszawa.
 • Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014, Warszawa 2014.
 • Raport z badań: Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce (2003), Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki, http://www.europarl.europa.eu.
 • Weber M. (2008), The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Companylevel Measurement Approach for CSR, „European Management Journal”, Vol. 26(4).
 • [www 1] http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/upl (dostęp: 14.01.2016).
 • [www 2] http://www.pkn.pl/iso-26000 (dostęp: 14.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-92cdbf10-9c94-4601-8012-17751d87b295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.