Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 175-186

Article title

Śląski i małopolski e-konsument - próba typologii

Authors

Content

Title variants

EN
Silesian and Lesser Poland e-consumer - an attempt at forming a typology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dobie postępującej wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego niezmiernie ważną kwestią jest prowadzenie badań obejmujących zmiany w postawach i zachowaniach e-konsumentów, których identyfikacja może przyczynić się do zwiększenia umiejętności kupieckich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł badawczy prezentuje postawy e-konsumentów wobec handlu elektronicznego. Do analizy wykorzystano metodę k-średnich, a następnie weryfikację uzyskanych wyników oparto o post-hoc test Scheffego. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyodrębnienie trzech typów e-konsumentów: entuzjastów zakupów on-line, grymaśnych i niezdecydowanych oraz rokujących optymistów. Prezentowane podejście badawcze oraz podjęta w artykule próba typologii stanowi głos w dyskusji dotyczącej zmian w postawach zakupowych konsumentów.
EN
In the era of the progressing virtualisation of socio-economic life it is really important to conduct research that would refer to changes in attitudes and behaviours of e-consumers. This research article presents e-consumers’ attitudes towards e-commerce. Analytical goals of the article involved the k-means method. Then, the results obtained were verified by the post-hoc Scheffe test. The research sample consisted of 1,100 respondents. The analysis carried out allowed for distinguishing three types of e-consumers.The research approach presented along with an attempt at forming a typology offers some contribution to discussion about changes in shopping attitudes of consumers.

Year

Volume

302

Pages

175-186

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Amstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing. Wprowadzenie, WKP, Warszawa.
 • Bedyńska S., Cypryańska M. (red.) (2013), Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzanie do analizy wariancji, SWPS, Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Jaciow M. (2015), Generation Y-Young Europeans' Consumer Behavior, China-USA Business Review, 515.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. (1997), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Kędzior Z., Karcz K. (1998), Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), Centrum Badań i Transferu Wiedzy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kieżel E. (red.) (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kieżel E. (2006), Zachowania konsumentów na rynku i ich racjonalność - próba typologii zachowania [w:] E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur (red.), Ekspansja czy regres marketingu? PWE, Warszawa, s. 169-177.
 • Kucharska B. (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, "Marketing i Rynek", nr (10), s. 40-45.
 • Kucia M. (2016), Postawy konsumentów wobec zakupów on-line - próba typologii, "Handel Wewnętrzny", nr 3(362), s. 206-215.
 • Kusińska A. (2009), Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa.
 • Maciejewski G. (2013), E-consumers against the Risk a Failed Purchase, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 151, s. 119-131.
 • Maciejewski G. (2014), Sposoby radzenia sobie e-konsumentów z ryzykiem nieudanego zakupu, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 187, s. 229-239.
 • Mącik R., Mącik D. (2009), Consumer's Decision-making Styles and e-commerce Adoption - Two Samples Comparison [w:] Creativity, Innovation and Management, Proceedings of the 2009 Management International Conference, University of Primorska, Koper, University EMUNI, University of Sousse, Sousse, s. 1269-1290.
 • Mącik R. (2013), Technologie informacyjne i telekomunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, UMCS, Lublin.
 • Mróz B. (2014), Konsument w sieci - wyzwania i zagrożenia, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351), s. 202-212.
 • Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, SGH, Warszawa.
 • Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe - dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, SGGW, Warszawa.
 • Pietrzykowski R., Kobus P. (2006), Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60, s. 301-308.
 • Prędki A. (red.) (2015), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Mfiles.pl, Kraków.
 • Stolecka-Makowska A. (2015), Konsument podlegający akulturacji - próba typologii, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 24-30.
 • Witek L. (2014), Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego". Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 35, s. 209-217.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r. (2015), GUS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-933c2f05-0275-4ca4-8f46-82751f672b1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.