Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 109-126

Article title

Konstytucja gospodarcza Waltera Euckena

Authors

Content

Title variants

EN
Economic constitution in the light of Walter Eucken’s deliberations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W trzech częściach zasadniczych artykułu zaprezentowano koncepcję konstytucji gospodarczej wypracowanej w pierwszej połowie XX w. przez Waltera Euckena, niemieckiego ekonomistę. Szczególny akcent położony został na filary tej koncepcji, jakimi są wolność i odpowiedzialność. W podejściu Euckena idea ordo postrzegana jest jako ład, który odpowiada istocie człowieka i rzeczy oraz zawiera w sobie potęgę wyrastającą z możliwości współistnienia miary i równowagi. Zarysowany kształt porządku konkurencyjnego gospodarki odniesiony został do elementów prawno-instytucjonalnych uwarunkowań ładu gospodarczego Polski. We wnioskach z analiz stwierdza się m.in., że brak zabezpieczenia wolnej konkurencji, nawet przy istnieniu otwartości rynków czy własności prywatnej (a może nawet w wyniku), przyczynił się do obciążenia wyników gospodarczych Polski po 1990 r.
EN
The three-chapter article presents the idea of economic constitution rooted in the first half of XX century research of Walter Eucken, German economist. The particular emphasis is put on the pillars of the idea that is freedom/liberty and responsibility/ accountability. The idea ordo by Eucken is perceived as the order coherent to the human nature and powered by the potential of coexistence of measure and equilibrium. The outline of the economic order introduced in the paper has been related to the legal and institutional items of conditions of economic identity in Poland. In the conclusions, it has been established that the sever deficit of free competition, even, or maybe because of, the existence of open markets and private property contributed to the distortion of the economic results in Poland after 1990.

Year

Volume

379

Pages

109-126

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Wydział Politologii. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

References

 • Berlin I. (1994), Cztery eseje o wolności, PWN, Warszawa.
 • Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Eucken W., Meyer F.W. (1948), The Economic Situation in Germany, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, Vol. 260, No. 1, s. 53-62.
 • Filek J. (2003), Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków.
 • GUS (2017), Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016.
 • Hayek von F.A. (2011), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.
 • Karsten S.G. (1985), Eucken’s “Social Market Economy” and Its Test in Post-war West Germany: The Economist as Social Philosopher Developed Ideas That Paralleled Progressive Thought in America, “The American Journal of Economics and Sociology”, Vol. 44, No. 2, s. 169-183.
 • Karta Praw Podstawowych UE (2012), UE 2012/C 326/02, Dz.Urz.UE C 326/391.
 • Kieżun W. (2013), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (1992), Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 • Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Kornai J. (2014), Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu, Fundacja GAP, Kraków.
 • Malinowski B. (2001), Wolność i cywilizacja, PWN, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2008), Ład gospodarczy. Pochwała „ordo” [w:] M. Jarmołowicz,
 • M. Ratajczak (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce. Księga z okazji jubileuszu osiemdziesięciopięciolecia profesora dr. hab. Wacława Wilczyńskiego, Akademia Ekonomiczna, Poznań, s. 129-144.
 • Ortega y Gasset J. (1927), Mirabeau o el politico [w:] Obras Completas, Madrid, za:
 • F.A. von Hayek (2011), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.
 • Pysz P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Shaw G.B. (1903), Man and Superman: Maxims for Revolutionaries, London, za:
 • F.A. von Hayek (2011), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.
 • Staniszkis J. (2006), Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 • Steiner R. (1894), The Philosophy Of Freedom. The Basis for a Modern World Conception, Berlin.
 • Stiglitz J.E. (2012), Globalizacja, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. z 1988 r., nr 41, poz. 324.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o NBP, Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 938.
 • Ustawa z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 2.02.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r., poz. 646.
 • Vanberg V.J. (2004), The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism, »Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik«, Nr 04/11, s. 1-21.
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2012/C 326/01, Dz.Urz. C 326, 26/10/2012 P. 0001 – 0390.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9367c1b7-b71c-426e-af20-7acdc3a467af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.